Entreprenörskapsforum - forskning, nätverk och debatt

Diarienummer 2018-00599
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 13 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Genom att initiera, driva och kommunicera policyrelevant forskning inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt är Entreprenörskapsforums mål att bidra till bredare kunskaper om entreprenörskapets roll och funktion i ekonomin. Målsättningen kan summeras i de tre orden: forskning, nätverk och debatt. Målet är att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har olika delmål, ett är publicering i internationellt högt rankade vetenskapliga tidskrifter, ett annat är publicering av mer tillgängliga rapporter för lansering på publika seminarier. Därtill förväntas effekter dels genom att samla viktiga nyckelaktörer för policydiskussioner, dels genom att kommunicera forskningsresultat till viktiga intressenter utanför akademin. På så sätt åstadkoms ett mer informerat beslutsfattande och debatt om det svenska näringslivets långsiktiga utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

För den kommande treårsperioden initieras ett projekt som kombinerar (i) unika forskningsprojekt, (ii) projekt som syftar till att skapa bättre skattning av svenskt entreprenörskap i jämförande kontext, t ex den nationella Global Entrepreneurship Monitor-rapporten och (iii) projekt som fokuserar på kommunikation av policykonsekvenser av forskningsresultat och att öka medvetenhet om relevanta utmaningar bland politiker och offentliga tjänstemän, t ex den årliga Swedish Economic Forum Report.

Externa länkar

www.entreprenorskapsforum.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.