Effektiv, Naturlig och Säker produktion av livsmedel med stora partiklar genom framtagandet av CFD

Diarienummer
Koordinator TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 888 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att ta fram en validerad och direkt industriellt användbar kod har ej helt uppnåtts. Kodandet var betydligt komplexare än förutsett och det har krävts en mycket större insats av handledarna i den praktiska kodningen än planerat. Det har också visat sig att den rheologiska grund på vilket projektet vilade var betydligt osäkrare än förväntat. Detta har gjort att projektet delvis har fått planera om och lägga mycket tid på rheologi. Detta har dock visat sig vara mycket fruktbart då projektet har tagit fram en nu metodig att via CFD analysera rheologiska mätningar.

Resultat och förväntade effekter

Det aktuella och direkt användbara resultatet som förväntas ge direkta effekter för partnerna är den nya CFDbaserade analysmetod för rheologimätningar som projektet har tagit fram. En mer indirekt effekt är att projektet har genom sin kunskapsspridning inom i alla fall några av partnerna avsevärt ökat rheologiförståelsen i en större del av organisationen. Vidare kommer några av partnerna arbeta vidare med koden för att förhoppningsvis med lite mer tid och resurser nå de slutliga målen.

Upplägg och genomförande

Upplägget med verifieringsmätningar hos alla det tre industriella partnerna var inte så genomtänkt. Projektet tog beslutet att köra alla valideringsförsök i Tetra Paks labb. Detta gjorde de ändå komplicerade försöken effektivare och mer försök med högre kvalitet kunde genomföras med projektets resurser. Att kodningen har tagit längre tid än beräknat beror delvis att uppgiften var mer komplicerad än förutsett men också på att uppgiften var för svår för studenten så för att göra framsteg har det krävts mycket stora insatser av handledarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.