E-tjänster för alla

Diarienummer 2014-04448
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 299 236 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att vi har skickat in en ansökan om ett genomförandeprojekt (dnr: 2015-03776) med titel ´e-tjänster för alla - genomförandeprojekt´ så har projektets övergripande mål uppfyllts. Koordinator för projektet är Karin Hedström, örebro universitet (öU). Projektet är ett samarbete mellan såväl universitet (örebro universitet och Linköpings universitet (LiU)), företag (Verksamhetslyftet AB) som regioner (Region östergötland, Region Dalarna och Region Gotland) och kommuner (Kalmar kommun).

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet från förstudien är de kontakter som skapats i arbetet med ansökan till genomförandeprojektet. Förutom projektpartners som är med i ansökan till genomförandeprojektet, så har vi ytterligare intresserade kommuner och regioner som vill anlägga ett normkritiskt perspektiv vid utveckling av e-tjänster. Vi har även konkretiserat hur vi kan arbeta vidare med modeller och metoder kring normkritik med ett värdegrundat perspektiv. Förstudiens resultat innebär en möjlighet att arbeta vidare med dessa frågor, oavsett om Vinnova bifaller vår ansökan eller inte.

Upplägg och genomförande

Samarbete mellan statsvetenskap (LiU) och informatik (öU) och Verksamhetslyftet AB har fungerat väl och utvecklat ny kunskap och relaterade forskningsfrågor. Dessutom har vi genom en kombination av litteraturstudier och empiriinsamling skapat en god bild av såväl det praktiska som forskningsmässiga kunskapsbehovet inom området. Verksamhetslyftet har genom förstudien integrerat nyttorealisering i sina utbildningar i e-tjänsteutveckling. Däremot hann vi inte med vår planerade workshop. Därför kommer det att vara en av de första aktiviteterna i genomförandeprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.