Drivhuset Almi WorkShop

Diarienummer 2013-01446
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN DRIVHUSET SVERIGE
Bidrag från Vinnova 70 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med workshopen var att att utvärdera samarbetet mellan ALMI och Drivhuset rörande mikrofinansering till unga entreprenörer. Förhoppningen var att workshopen skulle mynna ut i en arbetsmodell och en best-practice.

Resultat och förväntade effekter

Förhoppningen om en arbetsmodell uppfylldes till viss del, då man arbetar kontinuerligt för att öka förståelse för varandras arbetsmetoder och landa i ett gemensamt sätt att analysera idéer som söker mikrofinansering. Målet att ta fram ett best-practice visade sig inte kunnas uppfyllas, då det är svårt att identifiera ett exakt arbetssätt som fungerar för alla orter, eftersom förutsättningar ser olika ut.

Upplägg och genomförande

Tre case genomgicks av deltagarna, uppdelade på tre arbetsgrupper. Samtliga grupper fick använda sig av Empatikartan och Kundresan för att lättare förstå en entreprenör som genomgår processen. En diskussion i stor grupp baserad på resultaten summerade dagen. Under denna diskussion identifierades frågeställningar att arbeta vidare med kontinuerligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.