Dims, Digital Information Management for Service-Based Growth

Diarienummer 2014-05899
Koordinator BRON INNOVATION AB - Metropolen
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendaprojektet syftar till att utveckla prioriterade fokusområden med relevanta nationella aktörskonstellationer preliminärt inom tre delområden: - Tillgängliggörande - Affärsmodeller, spridningslogik - Organisering

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har, genom sin avgränsning, resulterat i ett förslag till arbetsmetod (Pre Procurement Trans Sectoral Space) som har förutsättningar att vara möjliggörande för utveckling av nya digitala tjänster, kopplade till utmaningen offentlig upphandling. Utfallet av agendan är etablerandet av en testbädd på regional nivå under 2016.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg, att samla aktörer såväl horisontellt som vertikalt sektorsövergripande har varit mycket lyckat. Det valda fokusområdet och beslutet att arbeta med ett konkret case har bidragit till att agendaarbetet har kunnat fokuseras och därmed resultera i en konkret arbetsmetod, vilken kommer att prövas prakiskt som ett resultat av arbetet. En notering är att projektägaren beslutat att anställa personal i sin verksamhet och bytt projektledare från konsult till egenpersonal. Detta har ändrat budgetens kostnadsfördelning jämfört med ansökan, dock utan överskridanden.

Externa länkar

Webbplats för koordinatorn Bron

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.