Dims, Digital Information Management for Service-Based Growth

Reference number 2014-05899
Coordinator BRON INNOVATION AB - Metropolen
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2014 - November 2015
Status Completed

Purpose and goal

Agendaprojektet syftar till att utveckla prioriterade fokusområden med relevanta nationella aktörskonstellationer preliminärt inom tre delområden: - Tillgängliggörande - Affärsmodeller, spridningslogik - Organisering

Results and expected effects

Projektets resultat har, genom sin avgränsning, resulterat i ett förslag till arbetsmetod (Pre Procurement Trans Sectoral Space) som har förutsättningar att vara möjliggörande för utveckling av nya digitala tjänster, kopplade till utmaningen offentlig upphandling. Utfallet av agendan är etablerandet av en testbädd på regional nivå under 2016.

Approach and implementation

Projektets upplägg, att samla aktörer såväl horisontellt som vertikalt sektorsövergripande har varit mycket lyckat. Det valda fokusområdet och beslutet att arbeta med ett konkret case har bidragit till att agendaarbetet har kunnat fokuseras och därmed resultera i en konkret arbetsmetod, vilken kommer att prövas prakiskt som ett resultat av arbetet. En notering är att projektägaren beslutat att anställa personal i sin verksamhet och bytt projektledare från konsult till egenpersonal. Detta har ändrat budgetens kostnadsfördelning jämfört med ansökan, dock utan överskridanden.

External links

Webbplats för koordinatorn Bron

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.