Development of efficient DIgital product FAMily design platform to increase cost efficiency - DIFAM

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 4 070 250 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 - 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att stötta flygindustrin att nå utmanande hållbarhetsmål i samtidigt som företag måste säkerställa kvalitet och låg risk i produktutvecklingen. Projektets mål är att möjliggöra konstruktion och utvärdering av alternativa koncept i en produktfamilj. Data och erfarenhet från befintliga produkter (och produktion) förväntas användas för att höja kvalitet på bedömningar, i kombination med modellering och simuleringsdata.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att leverera metoder och verktyg som möjliggör utvärdering av en rad alternativa koncept där man använder datautfall och kunskap från befintliga produkter inklusive tillverknings begränsningar. Resultaten kommer att möjliggöra kostnadsanalyser och bedömning av olika designalternativ ge faktabaserade beslut i tidiga faser där ändringar är mindre kostsamma. Den förväntade effekten är bättre kvalitet på beslutsunderlagen, minskad osäkerhet i införandet av ny teknik och ökad öka förmågan att ta fram en balanserad produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet vidareutvecklar konceptet med en ”digital product family design platform” för att på ett effektivt sätt säkerställa att data inom produktionen kan matas tillbaka till de tidigare faserna inom PD. Först utvecklas en ”digital platform Twin” baserat på uppmätt och simulerad data från nuvarande produktionsutfall. Kostnadsdrivande faktorer identifieras i samarbete med den tillverkande organisationen. Därefter modelleras olika produktkoncept. Efter att koncepten modellerats används analys-och simuleringsresultaten för att ta fram olika kostnadsbedömningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juli 2019

Diarienummer 2019-02756

Statistik för sidan