Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära vattenflöden på Malmö Sjukhusområde

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Regionfastigheter
Bidrag från Vinnova 478 299 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Syftet var att använda outnyttjat vatten inom Malmö sjukhusområde till något positivt för människa och miljö, och göra det på ett sätt som inte äventyrar patientsäkerheten. Det ursprungliga målet var att skapa en helhetslösning för resurshushållning av vatten på Malmö sjukhusområde, vilket uppnåddes delvis. Genom samverkan mellan projektparter och åtgärdsförslag från projektet banas väg för fortsatt arbete med att implementera cirkulerande lösningar kopplade till sjukhusområdet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har provtagit och analyserat spillvatten från Malmö sjukhusområde med hänsyn till läkemedelsrester. Analysen visade att sjukhuset inte har exceptionellt större utsläpp än resten av staden varför lokal rening vid sjukhuset inte kan motiveras. Projektet har tagit fram förslag där dränerings-, dag- och skyfallsvatten leds till närliggande Pildammarna för att minska den kontinuerliga påfyllningen av dricksvatten som görs idag.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att aktörer som tidigare inte har samverkat har fått möjlighet till detta och olika samarbetskonstellationer har kommit ut ur och lever vidare efter projektet. Subgrupper skapades för fokus på olika flöden för samverkan mellan Regionfastigheter, VA SYD, Malmö stad, Skånes Universitetssjukhus och Regional utveckling. Workshopar utfördes med hela gruppen för kunskapsutbyte. Externa aktörer bjöds in och studiebesök genomfördes för att få input utifrån.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00378

Statistik för sidan