Cirkulära vattenflöden på Malmö Sjukhusområde

Diarienummer 2018-00378
Koordinator Region Skåne - Regionfastigheter
Bidrag från Vinnova 499 530 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att förbättra sjukhusområdets miljöprestanda, vattenhushållning och resiliens mot klimatförändringar. Detta för att garantera patientsäkerheten och teknisk drift, men också nå långsiktig hållbarhet genom att förverkliga innovativa lösningar för cirkulära vattenflöden.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt ser vi följande effekter: minskade spillflöden och dricksvattenanvändning; minskade mängder läkemedels- och antibiotikarester från sjukhusområdet, vilket minskar risken för spridning av antibiotikaresistens och negativ påverkan på vattenlevande växter och djur; bättre hälsa hos sjukhusets patienter då det finns tillgång till gröna områden i anslutning till vårdbyggnaderna; robust motståndskraft vid händelse av skyfall. Ökad kunskap där byggherren ges möjlighet att ta höjd för framtida krav och förändrat klimat i tidigt skede i byggprocessen.

Planerat upplägg och genomförande

En studie och projektering av lämpliga infrastrukturella lösningar kommer göras. Även här befinner sig olika delar av projektet i olika stadier. En övergripande analys av vattnets återcirkuleringspotential kommer genomföras i tre steg: 1) identifiering av vilket vatten som används var; 2) vilket vatten som kan recirkuleras innan det lämnar området; 3) projektering för hur föreslagna åtgärder inkluderas i infrastruktur. Under varje delsteg finns flera åtgärder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.