BSR New Tools for Health connection

Diarienummer 2011-04047
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att identifiera och etablera möjliga samarbeten med företag i Finland, Danmark, Tyskland och Litauen för företag i Sverige inom Hälsans nya verktygs fokusområden (oberoende vid kronisk sjukdom, särskilt diabetes och hjärtsvikt, samt ökat oberoende för äldre, med särskilt fokus på stävjande av äldres ensamhet samt fallprevention). Fem möjliga samarbetskonstellationer har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet avsåg identifiera och etablera två samarbetskonstellationer med affärspotential, vardera med medverkan från minst två av de övriga partnerna i östersjösamarbetet Stardust/Active for Life. Projektet har identifierat fem, men det har visat sig svårt att gå från möjlighet till att verkligen etablera ett affärs- eller utvecklingssamarbete. För att detta ska vara möjligt måste båda parter strategiskt befinna sig i rätt läge för detta. Utan tvekan har dock en grund skapats för möjliga samarbeten efter projektets slut.

Upplägg och genomförande

Fysiska besök har gjorts i Finland, Danmark och Tyskland. Genom i projektet Stardust/Active for life deltagande partner har möten med företag arrangerats. Totalt har samtal förts med 33 olika aktörer vilka sedan har följts upp med ytterligare möten, telefonsamtal och e-postkorrespondens.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.