Brukar- och anhörigportal med personlig digital hälsodagbok för vård och omsorg

Diarienummer 2013-02192
Koordinator Linköpings kommun - Omsorgs- och äldreförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att bidra till skapande av effektiv kontakt mellan vårdgivare, brukare och närstående genom att kravställa och designa tjänstelösningar för omsorg och hemsjukvård med en öppen och ändamålsenlig arkitektur, samt att visa hur användbarhet och acceptans kan förbättras genom användaranpassade tjänstelösningar. Arbetet har omfattat behovsstudier i kommun och landsting, utveckling av komponenter i ett produktutbud för eHemtjänst och användbarhetsstudier av en hälsodagbok.

Resultat och förväntade effekter

En förstärkt konstellation för samverkan kring tjänsteinnovationer inom vård och omsorg i Region östergötland med nationell förankring. Ny kunskap om hur vårdens tjänsteprocesser kan samordnas med näringslivets behov av bättre och mer innovationsinriktade upphandlingar. Nya användarcentrerade arbetssätt och tjänster, både genom innovativa lösningar hos deltagande företag och genom stärkt beställarkompetens inom vård och omsorg. Ny akademisk kunskap baserad på forskning kring tjänstedesign och användarcentrerad tjänsteutveckling.

Upplägg och genomförande

Behovsinventering och kravspecifikation: Användarstudier främst inom omsorgsområdet, studium av erfarenheter från pågående arbete med hälsodagboken inom avancerad, samt sammanställning av erfarenheter från tidigare projekt och produkter. Implementeringar: designstudier och prototyper, samt ny funktionalitet inom ramen för Phoniro Care. Test, utvärdering och designiteration: Projektet har arbetat med iterativ design och formativ utvärdering med tonvikt på generella behov och krav snarare än på specifika tekniska lösningar. Resultatspridning via hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.