Avstamp, Kunskaper från innovationsprocesser som grund för nästa steg i utvecklingen av offentlig verksamhet.

Diarienummer 2015-06518
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för informations och kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 520 920 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att studera långa innovationsprocesser i offentlig sektor. Målet var att få en fördjupad förståelse för hur aktörer samspelar och därmed också skapa en starkare grund för kommande utvecklingsinsatser. Vilka är hindren och vilka är framgångsfaktorerna i innovativa långsiktiga processer? Vilka är effekterna, avsedda och oavsedda? Målen har nåtts och projektet har presenterat väsentliga underlag för kommande insatser.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten sammanfattas i fem lärdomar som utvecklas i bilaga under följande rubriker: Diskursupptag Mainstreaming Att störa sig med makten Systematik för störning Innovation som organisk Utöver ovanstående fem lärdomar framträder också en bild av hur det här fältet utvecklat strukturell kapacitet i form av nätverk och transsektoriell samverkan.

Upplägg och genomförande

Avstamp genomfördes med hjälp av: Litteraturstudier med fokus på tidigare beskrivningar av fältets utveckling. Studier och analys av innovationspolicys, regionalt och nationellt. Fem workshopdagar i lika många regioner. Denna empiri sammanfattades och analyserades. Preliminära slutsatser presenterades och prövades under ett seminarium vid Offentliga Rummet, vidareutvecklades, presenterades vid ett seminarium hos Vinnova i juni och sammanställdes till bilagda slutrapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.