Att tänja på gränserna för nukleofil aromatisk substitution genom fotokemi

Diarienummer 2016-04572
Koordinator Uppsala universitet - Kemiska institutionen - Ångström
Bidrag från Vinnova 182 730 kronor
Projektets löptid februari 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for innovation

Syfte och mål

Det främsta syftet är att skapa en stark och varaktig länk mellan Ottossons grundvetenskapliga forskning om effekter av exciterad tillstånds(anti)aromaticitet (ES(A)A) i organisk fotokemi och tillämpad läkemedelsforskning vid AstraZeneca. Vi kommer använda ES(A)A konceptet för att vidga användbarheten av nukleofila aromatiska substitutionsreaktioner, och vi kallar reaktionen som utvecklas för foto-SNAr reaktionen. Vi ska även använda ES(A)A konceptet för att ta fram redskap för att på förhand prediktera huruvida ett läkemedel/en läkemedelskandidat bryts ned av ljus.

Förväntade effekter och resultat

Genom att brygga läkemedelsforskningen vid AstraZeneca med Ottossons forskning inom grundläggande fysikalisk-organisk kemi kommer vi öppna upp ett helt outforskat område för läkemedelsutveckling. Foto-SNAr reaktionen kommer ge organiska kemister ett nytt kraftfullt redskap för framställning av läkemedel. Att identifiera generella faktorer som inverkar på läkemedelsnedbrytning av ljus kommer kunna appliceras brett vid design av läkemedel med högre fotostabilitet. Vi förväntar oss att resultaten kan publiceras i ledande forskningstidskrifter med hög impact.

Planerat upplägg och genomförande

Tolv veckolånga vistelser vid AZ planeras (en vecka/månad). Vecka 1-4 (feb-maj 2017): Forskningsseminarium av Ottosson; identifiera och reda ut de grundläggande villkoren för foto-SNAr reaktionen (beräkningar & experiment); författa postdokansökan för en ytterligare medarbetare. Vecka 5-8 (juni-okt 2017): Optimera foto-SNAr reaktionen; SSF industridoktorandsansökan; leda en seminarieserie om ES(A)A för mindre grupp. Vecka 9-12 (jan-apr 2018): Skriva artiklar; studera ES(A)A-relaterad fotoreaktivitet som leder till låg fotostabilitet hos läkemedelsföreningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.