Att regissera samverkan - om ledarskap för tillväxtskapande förnyelse och innovation i organisatoriska mellanrum

Diarienummer 2013-05245
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 1 498 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Hur man samverkar mellan organisationer är centralt i projektet. De två målen för projektet har med ovanstående utfall uppfyllts genom att a) deltagarna som representerat olika utvecklingsstadier, tagit ställning till en begreppsapparat och uppgiftsdefiniering, samt fått verktyg för att hantera generiska ledningsutmaningar i verksamheten. b) De mogna initiativen bekräftade behovet av egna konceptmodeller som över tid visat sig fungera väl för att leda innovation långsiktigt. Sådana visuella modeller utvecklades i alla initiativen, låt vara lite olika långt.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är procesuella, konceptuella och visuella. Processuellt har den pedagogiska modellen möjliggjort återkommande lösningsorienterade diskussioner om deltagarnas egna problem, vilket möjliggjort för dem att leda verksamheten med starkare värdegrund. Konceptuellt har projektet resulterat i konceptualiseringar av processledarrollen, inklusive en gemensam terminologi för det operativa ansvaret. Slutligen har visualiseringars roll i klustren förstärkts som de mer eller mindre enda fysiska attributen som ingår i och stödjer innovationsrollen långsiktigt.

Upplägg och genomförande

Olika aktiviteter ledde fram till resultaten. En grundläggande modell har varit workshops, i två mindre grupperingar. Inför mötena skedde en identifiering av teman som var gemensamt aktuella. Efter mötena intervjuades deltagarna, för fördjupning om detaljer. Det möjliggjorde individuell återkoppling till deltagarna kring deras egna utmaningar, men också en bredare bakgrund som underlag för fortsatt genomförande. Växelspelet mellan olika kontaktpunkter utgjorde också delsteg i analysen av ledningsproblematiken. Av tidsskäl genomfördes inga besök hos deltagarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.