Arenaprojekt PTC Maj 2016 SpeedTool, SVB Tyringe

Diarienummer 2016-03485
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att genomföra efterföljande bearbetningsprocesser för varmformade titandetaljer av kommersiellt intresse för GKN Aerospace. Målet för projektet var att genomföra de efterföljande processerna skärande bearbetning, våtblästring och etsning hos SMF enligt flygindustrins krav och samtidigt ta fram nödvändig dokumentation för tillverkningsprocesserna i en sk. FAIR - First Article Inspection Report. Därigenom kan nya steg tas mot att erbjuda GKN ett kluster av företag som kan leverera varmformade titandetaljer till GKN i Trollhättan.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är mycket lyckat. De deltagande SMF har på ett tillfredställande sätt genomfört den planerade efterbearbetningen av en förserie varmformade titandetaljer som tillverkats vid Swerea IVF i samverkan med SMF i tidigare SMF Flyg projekt. Kvalitetsdokumentation för varje steg i tillverkningsprocessen har tagits fram enligt flygindustrins krav och utfall för den studerade titangeometrin har överlämnats till GKN. Studie av formavvikelse och inverkan från efterföljande processteg visar att samtliga producerade detaljer ligger inom toleranser för produktion.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har innefattat genomgång av detaljkrav och överförande av kravbild från flygindustrin samt utförande av efterbearbetningsprocesserna och framtagande av kvalitetsdokumentation för hela tillverkningsprocessen. Gällande varmformningsprocessen har samverkan skett med pågående NFFP6 projekt och avslutat tidigare SMF Flyg projekt där FE-analys, modifiering av formningsverktyg och varmformning av detaljer skett. Deltagande SMF har självständigt utfört sina processer och deltagit i kvalitetsarbetet. Ett möte med GKN planeras för genomgång av FAIR.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.