Analys av ostrukturerad bild och videodata för att effektivisera klädhandeln

Diarienummer 2017-01528
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 231 266 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility for innovation

Syfte och mål

H&M bedriver ett antal projekt för att öka effektivisering genom ett bättre utnyttjande av tillgänglig data. Företaget bjöd in Professor Oskar Juhlin för att undersöka potentialen och svårigheterna i att utnyttja framväxande teknik för att hantera så kallad ”ostrukturerad data” såsom bilder och videor i sociala medier.

Resultat och förväntade effekter

Projektet genomfördes genom intervjuer med datavetenskaplig expertis både inom och utanför bolaget och resulterade i ett antal åtgärder som kan genomföras redan nu för att snabbt kunna tillgodogöra sig de teknik-vetenskapliga framstegen.

Upplägg och genomförande

Oskar Juhlin gavs tillgång till alla aktiviteter inom området efter att skrivit på ett s.k. "non disclosure agreement". Det gjorde det möjligt att intervjua projektledare inom området samt de medarbetare som hade disputerat inom "data science". Jag frågade alla om hur de ser på utvecklingen och hur H&M förhöll sig och borde förhålla sig till utvecklingen på tre tidsperspektiv dvs 1-2 år, 3-5 år samt 5-10 år. Jag kunde jämföra deras beskrvning med tidigare opublicerade studier som vi genomfört.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.