Framtidens biobaserade byggande och boende

Diarienummer 2015-05852
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Hållbar Samhällsbyggnad, Borås
Bidrag från Vinnova 27 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster använda i framförallt byggnadssektorn i Sverige och Europa och öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin. Ett av de allra viktigaste syftena med projektet är att åstadkomma implementering av de forskningsresultat som framkommit i forskningsprojekt i reella produkter/processer i industrin. Projektet fokuserar på de tre värdekedjorna, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade effekter och resultat är: Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klara de nya energikrav som kommer 2021 Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra huvuddelprojekt som kommer att studera de olika aspekterna omvärldsfaktorer, marknadsförutsättningar och affärsmodeller, processutveckling och produktutveckling. Inom de olika delprojekten kommer arbete med att ta fram nya innovativa tjänster och produkter att bedrivas. Därutöver finns ett övergripande delprojekt med ansvar för samordning, lärande och informationsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.