Formering av ett nätverk för klimatanpassning till Horisont 2020

Diarienummer 2013-02850
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - SMHI - Avd Sm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet har till största delen uppnåtts. Ett nätverk har bildats med syfte att verka för fler svenska projekt inom Horisont 2020, främst genom att uppmuntra och underlätta sökandet till redan befintliga utlysningar, men även genom att bedriva visst påverkansarbete. Påverkan kommer i nuläget främst att ske genom existerande plattformar. Att i nuläget bilda en påverkansplattform bedöms som ett allt för stort steg som nyckelaktörerna inte är redo för och som inte heller adresserar de främsta identifierade hindren för fler svenska ansökningar till Horisont 2020.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ökad kunskap om möjligheter inom Horisont 2020, om svenska aktörers kunskapsbehov, om hur ett arbetsprogram blir till och hur ett påverkansarbete kan bedrivas. Denna kunskap sprids till nyckelaktörer i syfte att möjliggöra fler ansökningar. Projektet har förbättrat förutsättningarna för svensk påverkan genom kartläggning av påverkansvägarna, av vilka svenska aktörer som deltar och var det finns brister. Projektet har bildat ett nätverk och tagit fram förslag på aktiviteter för påverkan och för att öka antalet ansökningar till befintliga utlysningar

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom webbstudier, telefonintervjuer, gruppdiskussioner, workshops och seminarier: - Kartläggning av var i Horisont 2020 och kompletterande program som pengar finns till klimatanpassningsarbete - Identifiering av nyckelaktörer - näringsliv, forskare, myndigheter - Målgruppsanalys av behov av EU-finansiering och hinder för fler EU-projekt - Kartläggning av påverkansstrukturer i EU och nationellt - Workshop för att diskutera behov av EU finansiering och intresset för och utformning av ett nätverk - Spridning av insamlad kunskap genom seminarier

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.