Följeforskning innovationsplattformar

Diarienummer 2013-04630
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Mistra Urban Futures — centrum för hållbar stadsutveckling
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Följeforskningen har gett en strukturerad bild av vilka utmaningar som innovationsdriven stadsutveckling innebär. Exempel på utmaningar är djupgående rättsliga konflikter, vikten av att integrera projektorganisationen i ordinarier linjestrukturer och att innovation i stadsutveckling ställer nya krav på kommuner, näringsliv och akademi att samverka, men även att involvera stadens medborgare i arbetet. Det också viktigt att de som arbetar i plattformarna har mandat, resurser och inte minst erfarenhet av att verka i den komplexa miljö som innovation i stadsuteckling innebär.

Resultat och förväntade effekter

Följeforskningen har resulterat i en ökad kunskap om vad en innovationsplattform kan innebära inom området ´hållbar stadsutveckling´ och har gett både de medverkande plattformarna och Vinnova en ökad förståelse för vilka möjligheter med också utmaningar som som innovationssatsningar i urban miljö innebär. Projektet har resulterat i två rapporter, samt ett bokkapitel. Det empiriska materialet ligger också till grund för två vetenskapliga publikationer som medverkande forskare har skickat in för publicering.

Upplägg och genomförande

Följeforskningen har haft ett nytänkande tvärvetenskapligt upplägg där flera forskare har medverkat på de plattformsträffar som ordnats inom ramen för satsningen, vilket lett till spännande korskopplingar mellan olika kunskapsområden. Upplägget med flera forskare har även gett möjlighet att pendla mellan såväl en relativt handfast, praktiknära analys om hur man bäst driver innovationsarbetet, och ett mer teoretiskt angreppssätt där plattformarna sätts i ett större sammanhang.

Externa länkar

http://www.mistraurbanfutures.org/en/node/138 http://www.mistraurbanfutures.org/en/project/följeforskning-av-vinnovas-innovationsplattformar-för-hållbar-stadsutveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.