Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biomassaförgasning och pyrolys – nycklar till fossilfrihet

Biomassaförgasning och pyrolys är nyckeltekniker för att utnyttja de hållbara och betydande skogsbränsletillgångarna som Sverige besitter och som samtidigt skapar stora möjligheter till utveckling och förnyelse av svensk basindustri och därmed arbetstillfällen.

Termokemisk omvandling av biomassa via förgasning och snabbpyrolys möjliggör en uthållig, klimatgynnsam och energieffektiv förädling av inhemska råvaruresurser till högvärdiga produkter. Detta skapar stora möjligheter till utveckling och förnyelse för svensk basindustri: genom att utnyttja svenska naturtillgångar för att bygga upp en komplementindustri till nuvarande skogsindustri stärks området, samtidigt som den ekonomiska aktiviteten sker i Sverige. Omvandlingsteknikerna kan på ett betydande sätt bidra till målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och visionen om ett fossilfritt samhälle år 2045.

Visionen för år 2030 omfattar bland annat att biomassa via förgasning och pyrolys bedöms kunna ersätta fossila bränslen i storleksordningen 20 TWh per år 2030 under antagna gynnsamma förutsättningar.

För att detta ska kunna uppnås rekommenderar agendan åtgärder inom bland annat

  • full svensk kontroll över naturtillgångar eftersom den internationella konkurrensen om tillgångarna kommer att öka
  • yydliga mål och regler som kan omsättas i totala fysiska kvantiteter av biodrivmedel
  • stabila och långsiktiga styrmedel
  • fortsatt forskning.

Läs agendan

Agenda Förgasning och pyrolys - Termisk konvertering av biomassa till energibärare

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan