Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iCare4Fyrbodal

Idéslussen iCare4Fyrbodal samordnar tre kommuners arbete med att ta tillvara all den kompetens och kreativitet som finns hos chefer och medarbetare i kommunerna.

Läs intervjun om hur idéslussen kom till och hur deltagarna jobbar.

Vad är iCare4Fyrbodal?

Vår idésluss, iCare4Fyrbodal, drivs av Uddevalla kommun i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättan stad, Vänersborgs kommun, Innovatum och Entreprenörsarenan. Vi jobbar i första hand mot kommunernas socialtjänster, men tanken är att vända oss till alla förvaltningar i Fyrbodals 14 medlemskommuner i nästa steg.

Vårt övergripande mål är att vi vill ta tillvara all den kompetens och kreativitet som finns hos våra chefer och medarbetare för att kunna utveckla och förbättra våra verksamheter. Hur gör vi då det?

Vi tog lärdom från ett tidigare projekt Uddevalla arbetat med, Interreg-projektet iMedTech för framtida välfärd. En av lärdomarna var att vi behövde arbeta mer med det vi kallar för innovationsledning. Det räcker inte med att bara ha en ”idélåda”, utan det krävs en systematisk styrning och ledning som främjar en innovativ kultur där medarbetares idéer välkomnas och utvecklas.

Med den bakgrunden beslutade vi oss för att arbeta med sex olika fokusområden där framtidsorienterat ledarskap är ett. De övriga områdena handlar exempelvis om att koppla ihop kvalitetsarbetet med innovationsprocesser, strukturer och processer för idéhantering med stöd av digitalt verktyg, plattform för samverkan, hur kan vi använda innovationsupphandling som strategiskt verktyg och metodkompetens för att utveckla utifrån behov med stöd av Innovationsguiden som SKL tagit fram.

Ett av de kanske viktigaste områdena har varit att öka kompetensen om innovationsarbete vilket handlar om att bygga kapacitet för att stärka förutsättningar som krävs, vilket inte minst handlar om att inspirera och engagera medarbetare att våga tänka nytt.

Att just inspirera och engagera har blivit två viktiga ledord för oss under resans gång – det räcker inte att informera.

Hur arbetar ni?

Jag är anställd som innovationsutvecklare på Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun och har uppdraget att projektleda iCare4Fyrbodal tillsammans med projektteamet som består av representanter från projektparterna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Fyrbodal, Entreprenörsarenan och Innovatum Science Park.

Första året fokuserade vi bland annat på att organisera själva samarbetet mellan parterna, där vi prövade olika varianter med arbetsgrupper i de tre medverkande kommunerna. En stor utmaning har varit för kommunrepresentanterna att få med alla på tåget förutom de ”redan frälsta”.

Varför ska vi egentligen jobba med innovation och vad är det bra för? För att svara på den frågan behöver människor bli inspirerade och få göra och inte bara prata innovation.

Under år två och tre har vi därför anordnat utvecklingsprogram med alltifrån studieresor till workshops för att inspirera utvecklare och chefer att stimulera medarbetare att våga testa, göra och lära kring innovation och förnyelsearbete.

Där har vi också haft stor draghjälp av att några av oss haft möjligheter att gå Innovationsguidens grundkurs i tjänstedesign och ledarutbildning på SKL vilket vi kunnat sprida genom att arrangera kurser och utvecklingsprogram som ”boostat” deltagarna att komma tillbaka med ny energi för att arbeta med behovsdriven utveckling.

Vad har ni gjort?

I oktober 2018 startade vi en pilot av utvecklingsprogrammen Framtidsorienterat Ledarskap samt Behovsdriven Utveckling för socialtjänsterna i de tre kommunerna. De har träffats fem gånger på ett år och till varje träff följer en uppgift som ska göras på hemmaplan där deltagarna erbjuds coachning och processtöd.

Utbildningsprogrammet kom igång ganska sent i projektet, men oj vilken effekt det har haft! Redan efter kick-offen i oktober skapades det enormt med engagemang och fler kommuner hörde av sig och var intresserade att vara med, även de som var mer tveksamma i början.

Utöver det har vi även lagt mycket kraft på att ta fram ett digitalt stöd för idéhantering, jobbat med spridning genom en delregional plattform som nu är under utveckling samt haft olika typer av samarbeten, bland annat studenter från Göteborgs universitet och Miljöbron. Ja, det var ett axplock av det vi har gjort sedan starten.

Det kan vara svårt att se något resultat när man är inne i själva arbetet, men ett bevis på att vi är på väg mot rätt håll är att kommunfullmäktige i Uddevalla har fattat beslut om att innovation och digitalisering blir ett strategiskt område för kommunen framöver. Det ger bra skjuts framåt och visar på att innovation är något vi måste arbeta mer med inom alla olika verksamheter.

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Steg ett är att sätta mål: vad vill man med sitt innovationsarbete? Varför är det här viktigt för oss i just vår kommun?

Politiker, ledningsgrupper och utvecklare måste sedan vara eniga om dessa mål för att de ska kunna ”sippra ner” i verksamheterna, vilket inte går att betona tillräckligt många gånger. Alternativt börja med en pilot på förvaltningsnivå som är intresserade om inte kommunledningen är mogna att ta steget. Ett annat tips är det här om själva idéarbetet.

När någon kommer med en idé måste vi parkera den och fråga oss: vad är egentligen behovet bakom? En utvecklare hörde av sig och sa att ”jag har ingen idé men jag har ett behov av att vi måste förstå mer om trygghetslarm och hur vi ska arbeta med dem”.

Så våga helt enkelt att backa bandet och undersök behovet bakom innan ni hoppar på idéerna och lösningarna.

Har ni något exempel på en idé eller innovation som har kommit in?

Personal inom hemtjänsten såg ett behov av att minska mängden blöjor och icke använt engångsmaterial då brukare flyttar in på äldreboende eller avlidit.

Det är inte framme vid något slutgiltig lösning ännu, men en student har genom samarbete med Miljöbron (en plattform för miljö och hållbarhet som sammanför studenter och näringsliv) analyserat och sammanställt ett underlag till socialförvaltningen som ett första steg att ta fram tänkbara lösningar som skulle kunna återanvända icke använt engångsmaterial.

Frågor?

Vill du veta mer om iCare4Fyrbodal? Hör då av dig till projektledare Angelica Hafström, Uddevalla kommun.

Angelica Hafström

Projektledare iCare4Fyrbodal

Senast uppdaterad 2 oktober 2023

Statistik för sidan