Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter - våren 2024

Med den här utlysningen vill Vinnova bidra till en hållbar utveckling inom tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier för att utveckla cirkulära produktionsprocesser utan att göra avkall på säkerhet, kvalitet eller miljöpåverkan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier som syftar till mer hållbara produktionsprocesser för läkemedel och medicintekniska produkter, i hela livscykeln.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer bestående av minst två projektparter, där minst ett företag (behovsägare) samarbetar med andra för projektet relevanta aktörer så som universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer

Hur mycket kan ni söka?

Preliminärt 1 000 000 kronor för 12 månader

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Den här utlysningen riktar sig till aktörer som verkar för en hållbar utveckling inom tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter.

   Läkemedel och medicintekniska produkter har en miljöpåverkan längs hela sin värdekedja på samma sätt som andra industriprodukter; från utvinning och bearbetning av råvaror, produktion och förpackning till distribution, användning och återvinning. För att uppnå en hållbar produktion måste man kunna hantera och kontrollera olika miljöaspekter längs de olika värdekedjorna som ingår.

   En hållbar produktutveckling och produktion kan vara industrigenerisk och inbegriper ofta tekniska lösningar men kan även handla om att bemöta ändrade regelverk för exempelvis produktgodkännande, subventioner och upphandling.

   Med den här utlysningen vill Vinnova bidra till en hållbar utveckling inom tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter. Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier som bidrar till hållbara produktionsprocesser utan att göra avkall på säkerhet, kvalitet eller miljöpåverkan, i hela livscykeln.

   Utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer som vill bedriva genomförbarhetsstudier inför ett kommande projekt. Studien ska genomföras av minst två projektparter varav en part måste vara ett företag. En part rekommenderas vara behovsägare om inte projektet på annat övertygande sätt kan påvisa en förankring hos en behovsägare kopplad till värdekedjorna inom läkemedels- och medicinteknisk industri.

   Vinnova kan som mest finansiera 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader och bidraget kan som högst uppgå till 1 000 000 kronor per projekt

   Den totala budgeten för utlysningen är 10 miljoner kronor. Projekttiden får maximalt uppgå till 12 månader.

  • Syftet med insatsen är att stimulera insatser i form av genomförbarhetsstudier som på sikt leder till fullskaliga projekt som bidrar till en hållbar läkemedels- och medicinskteknisk industri.

   Även om läkemedelsindustrin inte fått lika mycket uppmärksamhet för sitt bidrag till klimatkrisen som andra industrier, så står sektorn för en relativt stor andel av de globala utsläppen och industrins CO2-avtryck.

   Samtidigt finns ett ökat fokus på hälso- och sjukvårdens miljöpåverkan. För att kunna kontrollera hur läkemedel påverkar miljön och för att kunna fatta väl underbyggda förbättringsbeslut behöver aktörerna produktspecifik, tillförlitlig, jämförbar och relevant information om påverkan längs hela värdekedjan.

   För många hållbarhetsutmaningar är lösningarna generiska mellan olika industrier. Kompetens och lösningar kan överföras mellan branscher och på så sätt öka effekten av nya innovationer. För att skapa förändring krävs att existerande lösningar förbättras och i många fall att nya lösningar utvecklas. Vid utveckling av dessa är det viktigt att beakta den tänkta lösningens resurseffektivitet, vilken i de flesta fall även inkluderar en cirkulär dimension. För att tillgodose mänskliga och samhälleliga behov över flera generationer behöver lösningarna vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Digitalisering är en viktig möjliggörare för att utveckla och skapa nya lösningar.

   Hållbar produktion

   Kraven på ekonomisk och miljömässig hållbarhet driver industrin att energieffektivisera, bli mer cirkulär och fokusera på livscykelanalyser och miljökonsekvenser längs med värdekedjan. Kraven driver också på behov av nya affärsmodeller, lagstiftningar, prissättningar och subventioner.

   Miljömässig hållbarhet innebär minskning av olika typer av utsläpp av ämnen som kan ge direkta miljö- och hälsoeffekter eller kan vara förknippade med klimatförändringar.

   Det kräver insatser inom många områden och kan exempelvis handla om att:

   • Minska användning av lösningsmedel och volymer i kemiska synteser och reningssteg.
   • Byta ut skadliga kemikalier.
   • Minska- och återanvända vatten.
   • Minska och effektivisera energianvändning i tillverkningsprocesser.
   • Minska användning av fossilbaserade råvaror.
   • Minska användning av engångsmaterial.
   • Minskade utsläpp av växthusgaser.
   • Ökad kunskap om produkters fulla miljöpåverkan under dess livscykel.
   • Ta fram ramverk, standardisera och bedöma miljöpåverkan i samklang med europeiska regelverk.

   Resultatmål

   De genomförbarhetsstudier som finansieras inom ramen för denna utlysning ska bidra till att utreda förutsättningar för utveckling och införande av innovativa lösningar eller förslag på innovativa lösningar som bidrar till samtliga resultatmål nedan:

   • Ökad kunskap om hinder och möjligheter för att bidra till en mer hållbar utveckling inom tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter.
   • En trovärdig plan för hur projektresultaten ska tas vidare och växlas upp i ett följdprojekt.
   • Ökad samverkan mellan aktörer inom värdekedjor och mellan värdekedjor nationellt eller internationellt för att skapa och uppnå gemensamma målsättningar.

   Agenda 2030

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   Jämställdhet

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under rubrik Aktörer.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns köns- eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning.

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska

  • Den här utlysningen riktar sig till aktörskonstellationer där företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor och andra relevanta aktörer kan ingå.

   Projekten kan inkludera utländska samarbetspartners. Vinnova beviljar dock enbart bidrag till svenska organisationer.

   Projektpart som söker bidrag ska vara en svensk juridisk person. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till filialens eller driftställets verksamhet.

   Utlysningen finansierar genomförbarhetsstudier för att ta fram innovativa lösningsförslag att ta vidare till andra satsningar både nationella och internationella.

   Genomförbarhetsstudien ska utföras av en aktörskonstellation bestående av minst två projektparter, varav minst en part är ett företag. En av parterna rekommenderas vara behovsägare. Annars behöver projektet på annat övertygande sätt påvisa en förankring hos en behovsägare i värdekedjorna inom läkemedels- och medicinteknisk industri.

   Med behovsägare avses en part som har behov och nytta av projektresultatet (produkt-, process- eller systemägaren) och som kan ta hand om, implementera, förvalta och sprida projektresultaten efter projektets slut.

   I det här erbjudandet ser vi att aktörer samverkar, utvecklar och testar innovativa lösningar, och att konsortiet anpassas efter rådande behov. Behovsägare och användare eller målgrupp ska vara tydlig och inkluderas i utvecklingen av idén, men måste inte vara med som projektpart. Behovsägaren ska visa att behovet är riktigt och angeläget.

   Utländska aktörer kan vara relevanta beroende på projektets mål. Alla projektparter ska vara juridiska personer och en projektpart som söker bidrag ska vara en svensk organisation. Här inkluderar begreppet svensk organisation även utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige, observera att kostnaderna hos bidragsmottagaren måste vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet för att vara stödberättigande. Aktörer utan filial eller driftställe i Sverige får gärna delta i projekten, men kan inte få bidrag från Vinnova.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   De typer av projektaktiviteter som är godkända ska omfattas av stödgrunden Genomförbarhetsstudier. En genomförbarhetsstudie är en utvärdering och analys av potentialen i ett planerat projekt. Studien syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt visa på projektets starka och svaga sidor, samt möjligheter och risker. Studien ska också identifiera de resurser som krävs för att genomföra, och vad som krävs för att projektet ska bli framgångsrikt.

   Projekttiden får maximalt uppgå till 12 månader.

   Här hittar du information om stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Stödberättigande kostnader

   Vi kan bara ge bidrag till kostnader som:

   • Uppstår hos projektparten.
   • Enbart hör till projektet och uppkommer under projekttiden.
   • Har redovisats korrekt och separerats från övriga kostnader i bokföringen.
   • Är i enlighet med den sökande organisationens interna riktlinjer, till exempel organisationens resepolicy för miljö- och klimatpåverkan.

   Mer om vilka typer av kostnader som är stödberättigande och vilka krav som gäller hittar du i våra Allmänna villkor för bidrag, och i vår Anvisning till villkor om stödberättigande kostnader. 

  • Bidraget kan som högst uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader och bidraget kan maximalt uppgå till 1 miljon kronor per projekt.

   Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala stödnivån per projektpart.

   Per projektpart gäller följande:

   • Bidrag till den som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
   • Bidrag i denna utlysning ges till genomförbarhetsstudier. Bidrag till företag på denna stödgrund kan ges med maximalt 50-70 procent av de stödberättigande kostnaderna, beroende på företagets storlek. Bidrag kan även i vissa fall beviljas som så kallat de minimis-stöd, det vill säga som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt förordning (EU) nr 1407/20. Sådant bidrag kan ges med upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna. För att beviljas de minimis-stöd måste ni lämna in ett intyg om stöd av mindre betydelse som bilaga till ansökan.
   • För parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet, exempelvis lärosäten eller forskningsinstitut, kommer så kallat ”icke- statsstöd” att beviljas med upp till 100 procent av organisationens stödberättigande kostnader.

   Läs mer om stödgrunder och vilka maximala stödnivåer som gäller i dokumentet Stödgrunder och stödnivåer m.m. för bidrag som du hittar här

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

   Utlysningens totala budget uppgår till 10 miljoner kronor.

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektparterna är juridiska personer.
   • Samtliga projektparter ska vara angivna i Vinnovas e-tjänster där budget ska framgå för samtliga projektparter. Det är inte tillräckligt att ange projektparter i projektbeskrivningen.
   • Aktörskonstellationen i en genomförbarhetsstudie ska vid ansökningstillfället bestå av minst två projektparter varav minst en part. ska vara ett företag.
   • Projektledaren är anställd hos en av projektparterna.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökan skall strikt följa de instruktioner som följer av avsnitt 9.
   • Intyg om stöd av mindre betydelse ska bifogas ansökan för parter som söker de-minimis-stöd.

   Observera: Om dessa krav inte uppfylls kommer ansökan att avslås med hänvisning till att formella krav inte är uppfyllda. Ingen övrig motivering kommer att ges.

  • Vad bedömer vi?

   Ansökan ska ligga i linje med utlysningens syfte som beskrivs i avsnitt 2 och bedöms enligt kriterierna nedan. Utöver en individuell bedömning av varje projekt så eftersträvar Vinnova att åstadkomma en viss spridning av beviljade projekt när det kommer till teknik- och tillämpningsområden samt olika lösningar.

   Potential

   Det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas.

   I vilken omfattning de förväntade projektresultaten bidrar till utlysningens resultatmål:

   • På vilket sätt projektet ger tydliga bidrag till kunskap om hinder och möjligheter för att bidra till en mer hållbar utveckling inom tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter.
   • På vilket sätt projektet presenterar och argumenterar för att förslaget är en innovativ lösning med potential att stärka en hållbar tillverkning.
   • På vilket sätt projektet presenterar en trovärdig plan för hur projektresultaten ska tas vidare och växlas upp.
   • På vilket sätt projektet leder till en ökad samverkan mellan aktörer inom värdekedjor och mellan värdekedjor nationellt eller internationellt för att skapa och uppnå gemensamma målsättningar.

   På vilket sätt projektet adresser och argumenterar för en lösning med potential att vara branschöverskridande utöver att hållbart utveckla och tillverka läkemedel och medicintekniska produkter.

   Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet. Bedömningen baseras på sökandes svar på den obligatoriska frågan under rubriken "Köns- och/eller genusperspektiv" i ansökan. 

   Aktörer

   Det vill säga hur samarbetet mellan medverkande projektparter och övriga aktörer har organiserats för att genomföra projektet och nå projektets resultatmål.

   • Sammansättning, kompetensförmåga och engagemanghos aktörskonstellationen i förhållande till projektmål och genomförande.
   • Hur närvarande och delaktiga relevanta behovsägare kommer att vara i projektet.
   • Projektledarens förmåga och engagemang att leda projektet.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet

   Det vill säga hur projektet har utformats för att nå dess resultatmål.

   • Projektplanens och budgetens tillförlitlighet och ändamålsenlighet.
   • Angreppssätt för att organisera och involvera projektparter och relevanta aktörer samt användare, kunder eller kravställare.
   • Projektets öppenhet och möjligheterna för aktörer utanför projektkonsortiet att kunna följa projektets utveckling och ta del av arbete och resultat.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna bedöms av särskilt utsedda bedömare, förordnade av Vinnova, som ger en rekommendation till Vinnova som därefter fattar beslut om finansiering. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd enligt vad som finns angivet i avsnitt 5. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här längre ner på sidan.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • En projektbeskrivning enligt obligatorisk mall som finns att hämta på utlysningens webbsida, maximalt 10 sidor.
   • CV för projektledaren samt andra nyckelpersoner i projektet enligt obligatorisk CV-mall som finns att hämta på utlysningens webbsida, maximalt 1 sida per person.
   • Intyg om de-minimis om sådant bidrag söks.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jeannette Dypbukt

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 32 52

  Gustaf Kylberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 05

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00056

  Statistik för sidan