Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIP InfraSweden: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen, utlysning 2

Vi finansierar återigen projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur. Målet är att hushålla med jordens resurser och samtidigt upprätthålla goda möjligheter för transport och resor. Innovationsprojekt kan söka för alla stadier, från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt med maximal projekttid på 18 månader

Vem kan söka?

Konsortium med minst två parter, varav minst en behovsägare.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är ca 10 miljoner kronor för perioden 2024-2026.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • I den här utlysningen finansieras projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur som samtidigt är robust och tillförlitlig. Med transportinfrastrukturen menas infrastrukturen för landbaserad trafik såsom gång-, cykel-, och fordonstrafik samt spårbunden trafik. Även markkonstruktioner inom hamnar och flygfält kan innefattas av InfraSweden men inte själva huvudinfrastrukturen för sjöfart och flyg.

   Genom att främja återvinning, återanvändning och effektiv resurshantering kan ett mer cirkulärt och resurssnålt transportinfrastruktursystem utvecklas. Målet är att hushålla med jordens resurser och samtidigt upprätthålla goda möjligheter för transport och resor.

   Beviljade projekt kommer att bedrivas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden vilket innebär tillgång till programmets nätverk samt medverkan på seminarier och konferenser i regi av InfraSweden. Dessutom finns möjlighet till innovationscoaching.

   Utlysningen syftar till att stödja innovationsprojekt som är skalbara och som inom en snar framtid kan implementeras och ge effekt. Innovationsprojekten kan ha fokus på olika faser inom anläggningsprojekt, allt från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling. Och de kan omfatta utveckling av både affärsmodeller och anläggningsmetodik med mera. Stödgrunden är experimentell utveckling. Det går även att söka de minimis stöd.

   Projekten ska genomföras i samarbete där näringsliv, myndigheter, forskningsinstitut och akademi tillsammans identifierar och utvecklar innovativ teknik och tjänster. En av parterna i projektet ska vara behovsägare.

   Med behovsägare avses intressent som har behov och nytta av lösningen och som kan ta hand om resultatet av projektet, det vill säga förvalta, använda, sprida resultatet. Offentliga och privata beställare, ägare eller förvaltare av transportinfrastruktur, fordonstillverkare, systemägare och byggentreprenörer är exempel på möjliga behovsägare.

   Syftet är att öka möjligheten att innovationerna som utvecklas når hela vägen till implementation.

   Utlysningens budget är 10 miljoner kronor för perioden 2024-2026 med ett erbjudande om finansiering av upp till 50 procent av ett innovationsprojekts stödberättigande kostnader.

   Inom ramen för utlysningen beviljas innovationsprojekt med minst två parter, maximalt bidrag på 3 miljoner kronor och maximal projekttid på 18 månader.

   Projektkoordinatorn ska vara en svensk juridisk person och minst en projektpart ska vara behovsägare med intresse för att testa den lösning som projektet ämnar ta fram. Utländska organisationer godkänns som projektparter, men är de bidragsmottagare måste de dock ha filial eller driftställe i Sverige, dit projektkostnaderna ska vara hänförliga till.

   Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

   Inskickade projektförslag bedöms enligt kriterier som har att göra med potential, aktörssammanssättning och genomförbarhet. Se avsnitt 7 för mer information.

   Bedömnings- och beslutsprocessen koordineras av Vinnova som anlitar särskilt utsedda experter för bedömning av projekten.

  • Transportinfrastruktur har en central roll i samhället och är avgörande för ekonomisk tillväxt, handel och rörlighet. Samtidigt står transportinfrastruktur-sektorn inför utmaningar relaterade till resursförbrukning, avfallshantering samt miljö- och klimatpåverkan.

   Transportinfrastruktur är resurskrävande i jämförelse med många andra samhällssektorer. Att inte bruka material alls eller att finna lösningar med extremt lång livslängd är lösningar att föredra, men ibland är materialåteranvändning den bästa möjliga lösningen. Dagens linjära materialhantering ger ett stort avtryck på vårt klimat.

   Cirkularitet, som syftar till att skapa ett kretsloppssystem för att minimera resursanvändning och avfall, spelar en viktig roll i att adressera dessa utmaningar och forma en mer hållbar transportinfrastruktur. Cirkulära materialflöden pekas också ut som en nyckel för att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

   Cirkularitet inom transportinfrastruktur innebär att övergå från en linjär modell, där resurser utvinns, används och slängs, till en mer cirkulär modell där resurser återvinns, återanvänds och delas för att maximera deras livslängd och värde.

   Genom att tillämpa cirkulära principer kan vi minska behovet av nyproduktion och minska avfallsmängden, samtidigt som vi uppnår en mer effektiv och hållbar transportinfrastruktur.

   Behovsägare inom transportinfrastruktur har behov av att hitta innovativa sätt att klara av att anlägga och vidmakthålla transportinfrastruktur med så lågt klimatavtryck som möjligt. En mer cirkulär infrastruktur är en del av lösningen.

   Omställning till en cirkulär ekonomi i bygg- och anläggningssektorn är en förutsättning för att kunna nå flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen, inte minst målet om minskad klimatpåverkan.

   Det är samtidigt viktigt att arbeta med cirkularitet utifrån ett systemperspektiv och beakta eventuella målkonflikter med andra miljö- och hållbarhetsmål. Till exempel är ökad materialåtervinning positiv utifrån ett cirkularitetsperspektiv, men ett återvunnet material är i regel mer förorenat än motsvarande jungfruligt material.

   Detta medför en målkonflikt mellan ökad återvinning och en giftfri miljö. Andra exempel på målkonflikter är kemisk återvinning av plast som oftast är mer energikrävande och delad ekonomi som ofta innebär fler transporter.

   Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden har i uppgift att stödja konkurrenskraftiga innovationer som bidrar till hållbar utveckling av transportinfrastruktursystemet.

   Med denna utlysning vill InfraSweden, med Vinnova som finansiär, stödja projekt som bidrar till att utveckla innovationer för att öka cirkularitet inom transportinfrastrukturen. Utlysningens inriktning är skalbara innovationer som kan implementeras inom en snar framtid, högst 5 år efter projektavslut.

   Projekten som söks ska genomföras i samverkan mellan olika typer av aktörer för att ge förutsättningar för verklig innovation, det vill säga att den nya lösningen implementeras och används. För att detta ska vara möjligt ska projekten bestå av olika aktörer, både de som har behov av innovationen och kommer att implementera den och de som utvecklar den. Dessa aktörer kan finnas inom akademi, forskningsinstitut, näringsliv, kommun och myndigheter.

   Projektets skalbarhet och möjlighet till implementation ska beskrivas i ansökan. Projektansökningarna kan handla om cirkulära lösningar för en robust och tillförlitlig transportinfrastruktur. Lösningar som söks kan adressera alla tänkbara åtgärder som till exempel planeringsmetodik, teknikutveckling och förändrat drift och underhåll.

   Även utveckling av affärsmodeller och upphandlingsformer som tar höjd för cirkularitet omfattas av utlysningen.

   Exempel på områden med koppling till transportinfrastruktur som kan utvecklas inom ramen för denna utlysning är:

   • Cirkulära och resurssnåla konstruktioner och konstruktionsteknik. Metoder för att förebygga eller minimera avfall.
   • Återvinning och återanvändning av bygg- och anläggningsmaterial.
   • Omställning till inhemskt byggmaterial och bränsle för att minimera behov av import och långa transporter.
   • Effektiv användning av befintliga resurser och infrastruktur genom optimerat och hållbart underhåll.
   • Utveckling av upphandling och kontrakt för att möjliggöra cirkularitet. Lagstiftning, standarder och tekniska regelverk för styrning mot ökad cirkuläritet.

   Utlysningen ska bidra till att uppnå InfraSwedens långsiktiga mål om ett hållbart transportinfrastruktursystem i Sverige. Utlysningen ska även bidra till programmets övriga långsiktiga mål, det vill säga en ökad svensk konkurrenskraft och klimatneutralt transportinfrastruktursystem ur ett livscykelperspektiv.

   Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som Vinnova finansierade satsningar ska bidra positivt till.

   Läs mer om Vinnovas arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimat och jämställdhetsaspekter.

   En jämställdhetsaspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under aktörskriteriet.

   En annan jämställdhetsaspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. 

   Läs mer om Vinnovas arbete för jämställd innovation

  • Erbjudandet vänder sig till projektparter som:

   • har förmåga och kapacitet att snabbt och resurseffektivt utveckla och testa innovativa lösningar inom utlysningens prioriteringar. Som exempelvis produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller.
   • har en tydlig plan för att testa sin lösning.

   För att en organisation ska få delta som projektpart ska den vara en juridisk person, delta i utformning och genomförande av projektet samt vara med och dela på risker och resultat.

   Minst en projektpart ska vara behovsägare, det vill säga en aktör som har nytta av lösningen och som kan ta hand om resultatet av projektet. Att förvalta, använda eller sprida.

   Koordinatorn ska vara en svensk organisation. Internationella parter är välkomna att delta i det föreslagna projektet.

   Bidrag beviljas dock endast till svenska organisationer, vilket också innefattar utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska i så fall vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Projekt som söker bidrag ska handla om en innovation, det vill säga en tänkt lösning som är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.

   Innovationsprojekten ska handla om lösningar, i linje med InfraSwedens målsättningar, som är skalbara samt kan implementeras inom en snar framtid, högst 5 år efter projektavslut.

   Innovationsprojekt kan också handla om att utveckla upphandlingsformer eller affärsmodeller som ger incitament till utveckling och implementering i linje med utlysningens målsättningar.

   Möjligheten att lyckas att komma vidare med projektresultat och i slutändan implementera en ny lösning och nå effekt påverkas av aktörskonstellationen. Projektarbetet ska bedrivas genom samverkan mellan olika aktörer. Lösningens behovsägare ska vara part i projektet. Hur projektsamverkan ska gå till samt de olika parternas intresse för, och engagemang och roller i, projektet ska beskrivas i ansökan.

   Av ansökan ska framgå hur en samlad kompetens säkerställs för att stödja hela projektets genomförande. Alla kompetenser behöver inte finnas i projektkonsortiet men ska vara kopplade till projektet genom till exempel en referensgrupp.

   Det ska också framgå hur jämställdhet beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll samt i dess mål och effekter.

   Sökande kan med fördel se över hur projektidén förhåller sig till InfraSwedens nio innovationsaspekter. Dessa behöver ofta utvecklas parallellt för att innovationen ska komma hela vägen till tillämpning.

   Se mer information om innovationsmodellen och viktiga innovationsaspekter samt konkreta tips rörande ansökan

   Sökande kan också kontakta programkontoret eller programmets innovationsledare för att få tips och råd om sin ansökan.

   Stödberättigande kostnader

   Utlysningens projektfinansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader som är stödberättigande, och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Se Vinnovas allmänna villkor för bidrag och ”Anvisning till stödberättigande kostnader”

   Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

   Bidrag kommer att beviljas med stöd av 9 § förordning 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Det vill säga som stöd tillforsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens EU-förordning nr 651/2014 (GBER).

   För att beviljas bidrag med stöd av artikel 25 måste projektaktiviteterna falla inom Experimentell utveckling enligt ”Tabell över stödnivåer för statligt stöd” som redovisas i regler om statligt stöd.

   Läs mer om statligt stöd och tillåtna stödnivåer i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner m.m. enligt Vinnovas stödordning”

   För att bli behörig att söka som litet eller medelstort företag måste företagsstorleken styrkas via intyg som bifogas i ansökan (Modellförsäkran). Om intyg inte bifogas kommer företaget att klassas som ett stort företag.

   Bidrag kan också komma att beviljas med stöd av 2 § p. 2 förordning 2023/2831 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd av mindre betydelse enligt EU-förordning nr 1407/2013 (ett så kallat de minimis- stöd). Detta kan vara särskilt intressant för mindre företag. Innan sådant stöd kan beviljas måste ett intyg om stöd av mindre betydelse skickas in till Vinnova. Detta görs i samband med ansökan.

   Bidrag till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet beviljas med stöd av 4 § ”Förordning (2015:208) om stöd till forskning och utveckling samt innovation”. I dessa fall utgör bidraget inte statsstöd.

  • Vinnovas bidrag i denna utlysning kan uppgå till maximalt 3 miljoner kronor per projekt. Bidraget kan maximalt uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Utlysningens totala bidragsbudget är preliminärt 10 miljoner kronor för perioden 2024-2026.

   Projekttiden ska vara begränsad till maximalt 18 månader.

   Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den högsta bidragsandel per projektpart, så kallad stödnivå. Bidrag beviljas per part. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Hur stort bidrag som kan beviljas per part beror, när det gäller företag, bland annat på typ av aktivitet och på företagets storlek.

   Forskning och utveckling – artikel 25

   Maximal stödnivå 

   Experimentell utveckling

   • Litet företag: 45%
   • Medelstort företag: 35%
   • Stort företag: 25%

   Experimentell utveckling
   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat, eller uppfyller annan bonusgrund

   • Litet företag: 60%
   • Medelstort företag: 50%
   • Stort företag: 40%

   Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag.

   Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.

   För fullständig information om dessa bonusgrunder, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Vi beviljar bidrag i enlighet med artikel 25 i EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER)

   • Små företag är företag med 1-49 anställda och en omsättning på maximalt 10 MEUR.
   • Medelstora företag är företag med 50-249 anställda och maximalt 50 MEUR i omsättning.
   • Stora företag har mer än 250 anställda och en omsättning på mer än 50 MEUR.

   De minimis-stöd (stöd av mindre betydelse)

   I den här utlysningen kan vi också ge stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd. Vi kan finansiera upp till 100 procent av en projektparts kostnader.

   En organisation kan ta emot maximalt 300 000 euro över en treårsperiod i den här stödformen, oavsett finansiär och projekt. Det betyder att om samma organisation tagit emot stöd av mindre betydelse i andra projekt från andra finansiärer, påverkar det hur stort stödet kan bli i den här utlysningen.

   För att beviljas detta stöd behöver ni lämna in ett intyg om de-minimistöd när ni skickar in ansökan.

   Inte statsstöd

   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Läs mer om statligt stöd och tillåtna stödnivåer i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner m.m. enligt Vinnovas stödordning"

   Se även ”Vinnovas allmänna villkor” för bidrag och ”Anvisning till stödberättigande kostnader”

  • Förutsättningar för bedömning av ansökan

   Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer att bedömas:

   • Innovationsprojektet ska ha minst två projektparter.
   • Koordinerande part ska vara en svensk organisation och alla projektparter ska vara juridiska personer.
   • Bilagorna i ansökan ska vara utformade strikt enligt avsnitt 9. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökningarna ska vara inne senast klockan 13.59 den sista ansökningsdagen via Vinnovas e-tjänster

   Övriga förutsättningar

   Förutom de formella kraven enligt avsnitt 5 så gäller även följande förutsättningar:

   • Minst en projektpart ska vara behovsägare till projektets resultat.
   • Projekttiden ska vara begränsad till maximalt 18 månader.
   • Projektet ska enligt ansökan starta tidigast 12 november 2024 och senast 19 november 2024.
   • Status säkrad, sökt, planerad för medfinansiering i projektet ska framgå i ansökan. Inklusive respektive projektparts egen finansiering.
   • Projektparter ska vara angivna i Vinnovas e-tjänster där budget framgår för samtliga projektparter. Det är inte tillräckligt att ange projektparter i projektbeskrivningen.
   • Projektet ska inte vara påbörjat innan ansökan lämnas in.
  • Vad bedöms?

   Projektet ska ligga i linje med vad InfraSweden vill åstadkomma genom denna utlysning. Se avsnitt 1 för mer information.

   Ansökan kommer att bedömas enligt följande kriterier:

   Potential
   • Projektresultatens potential att bidra till att skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur och nå målet om en klimatneutral anläggningssektor.
   • Lösningens skalbarhet både nationellt och internationellt.
   • Potential för implementering inom en snar framtid efter projektavslut, högst 5 år.
   Aktörer
   • Sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang hos aktörskonstellationen i förhållande till projektmål, genomförande och implementering.
   • Näringslivsparters andel av medfinansiering.
   • Behovsägares grad av engagemang och delaktighet i projektet.
   • Teamets sammansättning med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor.
   Genomförbarhet
   • Projektplanens och projektbudgetens tillförlitlighet.
   • Tillförlitlighet i strategi för att realisera potentialen och nyttiggörande av resultat.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Ansökningarna bedöms i konkurrens. Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas e-tjänster. Se avsnitt 9.

   I korthet ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   • Ansökan lämnas in via Vinnovas e-tjänster.
   • Projektreferat skickas till programkontoret för InfraSweden via programkontoret@infrasweden.nu
   • Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna. Se avsnitt 6 och 7 för mer information.
   • Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare, både externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare, som vid ett bedömningsmöte lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova.
   • Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för projektparter. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, cirka en vecka innan beslutsdatum.
   • Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av bedömarnas rekommendationer.
   • Vinnova meddelar beslutet till sökande samt informerar ledningen för InfraSweden om utfallet.
  • Vinnovas beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas enligt vad som finns angivet i avsnitt 4. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se aktuella villkor

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom InfraSweden. Vanligen två halvdagar per år.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
   • En kortfattad beskrivning av projektet och dess mål, med en bild som kan vara ett foto eller illustration som passar projektet, ska senast vid projektstart delges InfraSweden via epost: programkontoret@infrasweden.nu
    Publicering sker på www.infrasweden.nu
   • Projektrapporter som är offentliga ska under projektets gång men senast vid projektavslut skickas till InfraSweden via epost: programkontoret@infrasweden.nu  
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till InfraSweden via e-post: programkontoret@infrasweden.nu
    Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.
   • När projektet avslutats ska projektet slutrapportera till Vinnova utifrån Vinnovas instruktioner och till InfraSweden enligt programmets mall för slutrapport som tillhandahålls av InfraSwedens programkontor.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Högst 10 A4-sidor med 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska så noga som möjligt adressera de frågeställningar som tas upp i mallen.
   • CV
    För projektledaren samt andra nyckelpersoner i projektet enligt obligatorisk CV- mall, maximalt 1 sida per person med 12 punkters text.
   • Intyg om stöd av mindre betydelse
    Obligatorisk om organisationer söker de minimis-stöd. Se avsnitt 4 för mer information om de minimis-stöd.
   • Modellförsäkran
    Bifogas om ingående projektparter ska klassas som små eller medelstora företag. Modellförsäkran fylls i, skannas och bifogas ansökan. Om försäkran inte bifogas så kommer företaget att klassas som ett stort företag.

   Se mallar för bilagorna

   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan Projektreferat skickas till InfraSweden via e-post: programkontoret@infrasweden.nu
   Projektreferatet ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.

   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot samt till projektledare och firmatecknare. Det kan ta några timmar innan e-posten skickas.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

   Så här ansöker ni

   För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

   Så här fyller ni i ansökan i vår e-tjänst

   Så här går det till att ansöka och rapportera

  • När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

   Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  +46 8 473 31 61

  Daniela Dimitrova

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 45

  Camilla Byström

  Programchef för Infrasweden

  + 46 73 765 21 38

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01745

  Statistik för sidan