Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsprojekt i små och medelstora företag - hösten 2019

Vi erbjuder finansiering för små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utvecklingsaktiviteter, exempelvis framtagning av prototyper, demo, testning och validering av nya produkter, tjänster eller processer.

Vem kan söka?

Aktiebolag med upp till 249 anställda och driftställe i Sverige. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 miljoner kronor. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Erbjudandet i korthet

Projekten ska leda till produkter, tjänster eller processer som:

Vi erbjuder inte längre möjlighet att söka stöd för att utreda marknadsmässiga eller immaterialrättsliga förutsättningar. Vi förväntar oss att dessa aspekter är utredda innan ni skickar in er ansökan. 

Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

Viktiga datum

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Små och medelstora företag utgör en betydande del av det svenska näringslivet vad gäller antal företag och antal anställda.

   Vi vill som en del av vårt uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet.

   Vi gör detta genom att finansiera aktiviteter som har förutsättningar att främja ekonomisk utveckling samt bidra till ett hållbart samhälle. Detta kan ske dels som en avkastning på den investering vi gör med offentliga medel, dels genom att hållbarhet öppnar upp för nya möjligheter och kan leda till ökad attraktivitet, ökade investeringar samt ökade vinster.

   Eftersom jämställdhet är en viktig del av hållbarhet vill vi även se att vår finansiering kommer både kvinnor och män till godo samt att våra investeringar leder till ett diversifierat och mer jämställt näringsliv och samhälle.

   Med utlysningen Innovationsprojekt i små och medelstora företag vill vi åstadkomma detta:

   • Skapa eller förbättra förutsättningar för små och medelstora företag att stärka sin konkurrenskraft, både nationellt och internationellt. Vi gör det genom att satsa på projekt som på ett tydligt sätt skiljer sig från ordinarie utveckling av företagets befintliga produkter, tjänster eller processer.
   • Skapa eller förbättra förutsättningar för små och medelstora företag att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet. Vi gör det genom att satsa på utveckling av hållbara innovationer, det vill säga nya produkter, tjänster och processer som bidrar till att uppfylla något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.
   • Sänka risken för små och medelstora företag som vill starta och driva projekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.
   • Ge företag möjlighet att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar.
   • Verka för en diversifierad och jämställd näringslivs- och samhällsutveckling som gör Sverige till ett internationellt föredöme. Läs mer om vårt arbete för jämställd innovation.

   Om hållbarhet

   Målen för hållbar utveckling erbjuder stora möjligheter för näringslivet att utveckla sina affärer. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i sin verksamhet. Fler och fler företag har insett hur deras arbete med de globala målen kan fungera som en hävstång för ökad tillväxt och konkurrenskraft.

   Som exempel finns företag som aktivt och medvetet jobbar makt- och normkritiskt genom att inkludera en mångfald av perspektiv i sin verksamhet och sin affär. De bidrar därmed bland annat till mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och mål 10: Minskad ojämlikhet.

   Läs mer om Vinnovas arbete för att nå de globala målen

   Se fler exempel på hur företag bidrar till de globala målen på Globala målens webbplats

  • Utlysningen Innovationsprojekt i små och medelstora företag riktar sig till små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.

   För att kunna söka ska företaget vara ett aktiebolag med maximalt 249 anställda.

   Företaget ska ha driftställe i Sverige. Det tilltänkta projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och kostnaderna i projektet ska bäras av driftstället.

   För att säkerställa företagets förmåga att finansiera sin del sin del av projektkostnaden kräver vi att bolaget kan uppvisa en nettoomsättning eller ett eget kapital som uppgår till minst 25 procent av den totala projektkostnaden (sökt belopp samt egen finansiering). Om detta krav inte är uppfyllt i senaste årsredovisningen måste ett revisorsintyg eller intyg från auktoriserad redovisningskonsult bifogas som visar att kravet är uppfyllt vid tidpunkten för ansökan.

   För beviljade projekt gäller även att projektledaren som ansvarar för rapportering till Vinnova är anställd eller firmatecknare i det sökande företaget, senast vid inlämning av startrapporten.

  • Vi finansierar projekt som ska leda till produkter, tjänster eller processer som:

   • är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på relevant marknad (nationellt eller internationellt)
   • har stor kommersiell potential på relevant marknad (nationellt eller internationellt)
   • är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

   Ett beviljat projekt får starta tidigast den 26 mars 2020 (dock senast den 1 juni 2020). Projektet får pågå till och med den 31 december 2021.

   För att projektet ska vara aktuellt för finansiering gäller även att:

   • projektet på ett tydligt sätt skiljer sig från ordinarie utveckling av företagets befintliga produkter, tjänster eller processer
   • ansökan trovärdigt motiverar varför annan finansiering är svår att få
   • projektet innehåller godkända aktiviteter.

   Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter. Det kan till exempel vara att:

   • ta fram underlag inför ett större utvecklingsprojekt
   • ta fram ny kunskap, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, pilotarbete eller testning och validering
   • utföra en så kallad Freedom to Operate-analys (FTO).

   Mer om vilka stödnivåer som gäller för olika kategorier av aktiviteter (se senare avsnitt)

   Observera att relevanta marknadsmässiga förutsättningar ska vara utredda och tydligt beskrivna i projektansökan. Med detta menar vi att företaget bör ha god kännedom om konkurrenssituationen, ha identifierat kunder, validerat kundbehovet, identifierat tänkbara samarbetspartner samt utvecklat en hypotes om affärsmodell.

   Att företaget sedan under projektets genomförande fortsätter att validera sina hypoteser tillsammans med potentiella kunder och samarbetspartner är dock utvecklingsaktiviteter som det går att söka finansiering för.

   Vi finansierar inte dessa aktiviteter:

   • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar inför utvecklingsprojektet (till exempel identifiera kunder, kundbehov, samarbetspartner och konkurrenter eller utveckla affärsmodeller).
   • Arbete med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckling av immaterialrättsliga strategier och skydd (med undantag för FTO-analyser).
   • Rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter (dvs. aktiviteter som kan förväntas ingå i ordinarie produktutveckling). Detta gäller även om ändringarna kan innebära förbättringar.
   • Marknadsföring och försäljning, ordinarie affärsutveckling (till exempel lansering av befintligt erbjudande på ny marknad), löpande drift, investeringar i utrustning/verktyg, kvalitetssäkring, certifiering eller motsvarande (till exempel CE-märkning) samt utbildningsinsatser och kurser.

   Vilka kostnader vi finansierar

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av regler om statligt stöd.

   Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.

   Inom ramen för detta erbjudande är följande kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader.
   • Avskrivningskostnad för instrument, utrustning och byggnader i den utsträckning som de tas i anspråk för projektets genomförande.
   • Kostnader för konsulttjänster och licenser i den utsträckning de uppkommer under projekttiden och som en direkt följd av projektets genomförande.
   • Övriga direkta kostnader, exempelvis förbruknings- och insatsmaterial samt resekostnader.
   • Indirekta kostnader (overhead) i den utsträckning som företaget har sådana för projektet. Påslag för indirekta kostnader ska motsvara verkliga kostnader hos företaget och får uppgå till maximalt 30 procent av de stödberättigande personalkostnaderna.

   För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:

   • vara verklig och reviderbar
   • bäras av sökande företag
   • ha uppkommit under projekttiden
   • vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.

   Redovisning av projektkostnaderna ska i bokföringen vara särskiljbar från företagets övriga transaktioner. I vår guide kan ni läsa vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och principerna för hur dessa kostnader ska beräknas.

   Läs mer om våra regler för statligt stöd

   Ladda ner ”Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader”

   Om moms

   Samtliga stödberättigande kostnader ska som huvudregel redovisas exklusive moms. Det innebär att momsen inte är en stödberättigande kostnad.

   Om ert företag inte är momsredovisningsskyldigt kan dock momsen vara en faktisk kostnad och är då stödberättigande. Endast om ni som företag kan styrka att momsen är en faktisk kostnad för er får den tas upp och utgöra en del av de stödberättigande kostnaderna.

   Ni ska då ta upp momsen ihop med den kostnad som momsen hör till och inte separat.

  • Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av företagets stödberättigande kostnader inom föreslaget projekt. Finansieringsandelen är beroende på företagsstorlek och på kategori av aktivitet som ni söker medel för.

   Maximalt bidrag som kan beviljas per projekt är 2 miljoner kronor.

   Mer om vilka stödnivåer som gäller för olika kategorier av aktiviteter (se senare avsnitt)

  • Vi kommer endast att bedöma ansökningar som redan vid utlysningens stängningsdatum uppfyller följande formella krav:

   • Sökande är ett aktiebolag med upp till 249 anställda.
   • Företaget har driftställe i Sverige. Verksamhet för det tilltänkta projektet bedrivs vid det svenska driftstället och kostnaderna i projektet bärs av driftstället.
   • En kopia på senast registrerad årsredovisning har bifogats ansökan och visar att nettoomsättningen alternativt eget kapital enligt balansräkningen uppgår till minst 25 procent av den totala projektkostnaden. Om detta krav inte är uppfyllt i senaste årsredovisningen måste ett revisorsintyg eller intyg från auktoriserad redovisningskonsult bifogas som visar att kravet är uppfyllt vid tidpunkten för ansökan.
   • Sökt belopp uppgår maximalt till 2 miljoner kronor och motsvarar maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.
   • Företaget har vid stängning av denna utlysning inte skickat in mer än en ansökan i denna utlysning och har heller ingen annan ansökan som är aktuell för bedömning inom programmen Innovativa startups eller Social innovation.
   • Eventuella tidigare beviljade projekt inom programmen Innovationsprojekt i företag, Innovativa startups, Social innovation eller VINN-Verifiering har slutrapporterats innan en ny ansökan lämnas in i denna utlysning.
   • De aktiviteter som företaget söker finansiering för är inte påbörjade.
   • Den bifogade projektbeskrivningen är gjord enligt obligatorisk mall. Beskrivningen omfattar maximalt 14 sidor.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Företagets del av finansieringen sker inte med medel från andra offentliga aktörer, exempelvis andra statliga myndigheter.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökningarna bedöms enligt kriterierna Relevans, Potential, Genomförbarhet och Aktörer.

   Kriterierna tilldelas olika vikt, vilket framgår nedan. Kriteriet Relevans är dock helt avgörande för att en ansökan ska vara aktuell för finansiering, varför det kriteriet ej ingår i viktningen.

   Observera att trots att olika kriterier tilldelas olika vikt i bedömningsprocessen så ligger en helhetsbedömning alltid till grund för vårt slutgiltiga beslut.

   Relevans (avgörande, därför ej viktat)

   • I vilken mån ansökan trovärdigt motiverar varför och hur den tänkta produkten, tjänsten eller processen är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på den nationella eller internationella marknaden.
   • I vilken mån ansökan trovärdigt beskriver hur projektet på ett tydligt sätt skiljer sig från ordinarie utveckling av företagets befintliga produkter, tjänster eller processer.
   • I vilken mån ansökan trovärdigt och på ett övertygande sätt motiverar varför annan finansiering är svår att få.

   Potential (totalt 60%)

   Kriteriet Potential delas in i ekonomisk potential och hållbarhetspotential:

   Ekonomisk potential (vikt: 40%)
   • I vilken mån ansökan trovärdigt motiverar att den tänkta produkten, tjänsten eller processen svarar mot ett behov eller en efterfrågan med hög potential på relevant marknad (nationellt eller internationellt).
   • I vilken mån ansökan trovärdigt beskriver det tilltänkta projektets betydelse för företagets fortsatta utveckling.
   • I vilken mån ansökan visar på trovärdighet i företagets plan för fortsatt finansiering och kommersialiseringsprocess, samt i företagets strategi för hantering av immateriella tillgångar.
   Hållbarhetspotential (vikt: 20%)
   • I vilken mån ansökan trovärdigt argumenterar för att den tänkta produkten, tjänsten eller processen bidrar positivt till något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, samt redogör för både eventuella risker i relation till hållbarhetsmålen och planerade åtgärder.

   Genomförbarhet (vikt: 20%)

   • I vilken mån ansökan visar att budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål.

   Aktörer (totalt 20%)

   Kriteriet Aktörer delas in i delkriterier Kompetens och Roller och ansvarsfördelning:

   Kompetens (vikt: 10%)
   • I vilken mån ansökan trovärdigt visar att teamet och företaget har tillgång till de resurser och den kompetens och erfarenhet som behövs för att genomföra projektet.
   • I vilken mån ansökan trovärdigt visar att företaget har förutsättningar att genom projektet varaktigt stärka sin kompetens, särskilt i det fall externa konsulter engageras.
   • I vilken mån ansökan trovärdigt visar att företaget har förutsättningar att nå den roll och position i branschen eller värdekedjan som krävs för att i ett senare skede kommersialisera projektresultaten.
   Roller och ansvarsfördelning (vikt: 10%)
   • I vilken mån ansökan trovärdigt och övertygande visar att roller och ansvar i projektteamet är jämställt fördelade mellan kvinnor och män med avseende på både fördelning av nyckelpositioner och tidsmässigt engagemang av personresurser i det planerade arbetet.

   Observera även

   För att ert projekt ska vara aktuellt för finansiering gäller även att:

   För företag som tidigare fått finansiering från Vinnova kommer genomförande och utfall av föregående projekt att vägas in i vårt beslut.

   Hur bedömer vi?

   Inkomna ansökningar konkurrerar inbördes inom ramen för erbjudandets budget.

   För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller bedömningskriterierna så anlitar vi bedömare från relevanta områden och branscher. Bedömarna är särskilt förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess.

   Bedömningen baseras på den information som står i ansökan. Varje ansökan som innehåller tillräcklig information för att kunna bedömas och som uppfyller samtliga formella krav (se tidigare avsnitt) utvärderas områdes- eller branschvis av minst fyra bedömare. De projekt som bedöms bäst uppfylla kriterierna går vidare i urvalsprocessen och kallas till en intervju.

   Efter intervjun gör Vinnova en helhetsbedömning som ligger till grund för vårt slutgiltiga beslut.

   blobid0.png

  • Om våra beslut

   Bidrag beviljas med stöd av 9 § i vår förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Projektets aktiviteter ska ingå i någon av följande kategorier:

    

   Maximal stödnivå i % av projektets totala kostnad, beroende på företagsstorlek

   Kategori av aktiviteter ni söker stöd för

   Litet företag

   Medelstort företag

   Stort företag

   Genomförbarhetsstudie

   Exempel: framtagning av underlag inför ett större utvecklingsprojekt, utförande av en Freedom to Operate-analys

   50

   50

   50

   Industriell forskning

   Exempel: Framtagning av ny kunskap, utveckling av en första fungerande prototyp

   50

   50

   50

   Experimentell utveckling

   Exempel: genomförande av demonstration, pilotarbete eller testning och validering

   45

   35

   25

   Definition av kategorierna finns i avsnitten 85, 86 och 87 på sidan 25 i förordningen (EU) nr 651/2014.

   Beträffande företagsstorlek använder vi oss av små och medelstora företags-definitionen enligt EU-kommissionens dokument Användarhandledning om definitionen av SMF-företag.

   OBS! Äger ert företag andra företag till mer än 25 procent, eller ägs ert företag till mer än 25 procent av något annat företag eller investerare, kan det hända att ni inte klassas som ett litet eller medelstort företag i tabellen ovan. I sådana fall anpassas den maximala stödnivån till den som gäller för stora företag.

   Läs Kommissionens SMF-definition eller ta kontakt med Vinnova om ni har frågor angående detta.

   Inom ramen för programmet Innovationsprojekt i företag använder vi standardiserade beslutsmotiv. Detta innebär att beslutmotiv gällande avslag endast kommer att peka ut det kriterium eller de kriterier där ansökan i konkurrensen inte bedömts vara tillräckligt stark.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade ansökningar

   Projekt får startas tidigast den 26 mars 2020 (dock senast den 1 juni 2020) och avslutas senast den 31 december 2021.

   För beviljade ansökningar gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Vinnovas allmänna villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektledaren som ansvarar för rapportering till Vinnova är anställd eller firmatecknare i det sökande företaget, senast vid inlämning av startrapporten
   • Vinnovas rätt enligt allmänna villkor § 7.4 att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter eller övrig information om och från projektet gäller inte

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Bifoga rätt bilagor

  I Intressentportalen laddar ni även upp dessa två obligatoriska bilagor:

  • En projektbeskrivning som följer den obligatoriska mallens struktur.
  • En kopia på er senaste registrerade årsredovisning. Den ska visa att er nettoomsättning (alternativt eget kapital) överstiger minst 25 procent av den totala projektkostnaden, enligt balansräkningen. Om detta krav inte är uppfyllt i senaste årsredovisningen måste ni bifoga ett revisorsintyg eller intyg från auktoriserad redovisningskonsult som visar att kravet är uppfyllt vid tidpunkten för ansökan.

  Vi bedömer endast efterfrågade sidor och bilagor. Vi tar inte hänsyn till hänvisningar till webbsidor, tidigare projektbeskrivningar eller slutrapporter.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan ända fram till att utlysningen stänger. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  När ni skickat in ansökan

  När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse via e-post till den som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare. Observera att detta kan ta några timmar efter utlysningen stängt.

  Efter stängningsdatum kan ni inte registrera några nya uppgifter. Därefter kan ni endast komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger all information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada för det sökande företaget eller annan aktör om den lämnas ut.

  Läs mer om hur vi hanterar allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss. Vi svarar på frågor på vardagar mellan 9:00 och 16:00 i mån av tillgänglighet.

  Team Innovationsprojekt i företag

  Kontaktpersoner på Vinnova

  +46 8 473 31 90

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-01295

  Statistik för sidan