Cirkulär och biobaserad ekonomi:

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Stängde 11 april 2019

Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Vidareutveckling av en idé, tjänst eller process som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

treklover2

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer bestående av minst tre parter.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

Observera att datumen för erbjudandet är preliminära och kan komma att ändras innan utlysningen öppnar.

 • Reella steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi

  Vinnova erbjuder finansiering till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som är cirkulära.

  För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. Att ställa om från linjärt till cirkulärt och bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring kräver nya lösningar och innovationer. Cirkulära flöden som behåller förädlingsvärdet i produkter och dess komponenter bedöms ha särskild potential att bidra med ekonomisk och miljömässig nytta.

  Denna satsning är indelad i två etapper. Detta erbjudande är första etappen och avser förstudier. Beviljade förstudier kommer att bjudas in att skicka in en ansökan till etapp 2 våren 2019.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Är ni en forskningsorganisation, ett företag, en offentlig eller ideell organisation och har en plan för hur man systematiskt kan främja innovationer inom området? Då kan ni söka finansiering hos oss. Vinnova finansierar innovativa projektförslag vars resultatmål på sikt förväntas bidrar till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
  • Bidra till ekonomisk tillväxt utan negativ miljöpåverkan.
  • Reducera mängden avfall genom ökad andel produkter och tjänster som bygger på hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning.
  • Stärka ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utvinning och tillverkning.
  • Hållbara affärsmodeller som ligger i linje med andra branscher, nationellt och internationellt.
  • Policy, styrmedel, regelverk, standarder, upphandlingsmetoder som främjar hållbara produkter och tjänster som bygger på cirkulära flöden.
  • Ökad kunskap om cirkulär och biobaserad ekonomi hos slutkonsument.
  • Sverige är ett föregångsland i omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext.

  Projektet är en förstudie och drivs i samverkan med relevanta aktörer. Exempel på aktiviteter kan vara fördjupade behovsanalyser, fördjupa förståelsen för strukturella faktorer, genomföra enkla tester och designa en plan för lösningar som ska utvecklas och testas i ett kommande utvecklingsprojekt. Förstudien ska med andra ord utvärdera och analysera förutsättningarna (till exempel möjligheter och risker) för att framgångsrikt genomföra etapp 2.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Betong med lågt koldioxidutsläpp genom användning av CNC. RISE Research Institutes of Sweden AB 372 500 kr Pågående 2019-02462
  Återtillverkning av gjutna komponenter genom pågjutning RISE SWECAST 500 000 kr Pågående 2019-02459
  Oslagbara Outnyttjade Okara Lunds universitet 500 000 kr Pågående 2019-02450
  Resursbank: Öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 384 000 kr Pågående 2019-02447
  ReME - Rethink My Equipment Stockholm Environment Institute SEI 500 000 kr Pågående 2019-02444
  Anpassningsbar design - att göra byggnader redo för cirkulär användning och ökad livslängd CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 462 500 kr Pågående 2019-02423
  Framtidens material från koldioxid, vatten, grön el och enzymatisk katalys Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag 241 340 kr Pågående 2019-02422
  Ökad samresurseffektivitet för en cirkulär dagligvaruhandeln Lunds universitet 500 000 kr Pågående 2019-02418
  Cirkulära flöden för interiöra byggprodukter metod, prestanda och processer för integration i byggprocessen The Loop Factory AB 496 607 kr Pågående 2019-02417
  Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system med insekter som fiskfoder och blockchain för kvalitetssäkring. Ecoloop AB 453 500 kr Pågående 2019-02461
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-05352