Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:07
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
52
Författare
Lena Larsson, Joakim Tranquist, Lotta Solding, Jens Sjölander, Ola Isaksson & Hanna Sigsjö - Malmö Högskola
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01997.5
Ämne
Hälsa

Under 2012 fick Vinnova ett regeringsuppdrag ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre”. Regeringen uppdrog åt Vinnova att i samarbete med universitet och högskolor och i samråd med andra relevanta aktörer vidareutveckla goda exempel kring sociala innovationer. Mer specifikt innebar uppdraget att genomföra ett fördjupat utvecklingsarbete kring sociala innovationer inom boende, lättare servicetjänster, trygghetsskapande insatser och social samvaro. Social innovation är en viktig del av Vinnovas nya fokus på att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet för att underlätta spridning och användning av innovationer inom kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Den här delrapporten beskriver Trygghetsboende som en form av trygghetsskapande åtgärd när behoven inte är så stora men man inte längre vill bo kvar som tidigare. Rapporten beskriver också kommuners motiv för att välja, eller inte välja att söka investeringsstöd.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (415 kB)