Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Horisont 2020 - årsbok 2020

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Bokomslag Horisont 2020 - årsbok 2020
Utgiven
2021-maj
Serienummer
VR 2021:07
Utgivare
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.
Författare
Mikael Sundh, Jessica Umegård och Annika Zika-Viktorsson - Vinnova
ISBN
978-91-985899-3-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
117

Årsrapporten presenterar uppgifter om svenska aktörers deltagande i Horisont 2020 från 2014 till oktober 2020. Av ramprogrammets totala 80 miljarder euro hade i oktober 2020 cirka 60 miljarder euro kontrakterats.

Sverige återfinns bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet. Av den till­gängliga budgeten har svenska organisationer hittills kontrakterat projektmedel för cirka 2,03 miljarder euro. Det motsvarar 3,4 procent av alla beviljade medel i Horisont 2020, vilket är samma andel som vid förra rapporteringstillfället. Sverige ligger på nionde plats efter Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien och Schweiz.

1098 svenska organisationer från 21 län har deltagit i Horisont 2020. De län med störst deltagande är storstadsregionerna, Stockholms, Västra Götalands och Skånes län.

Det svenska deltagandet karaktäriseras av framgångsrika universitet som tillsammans till­delats 56 procent av Sveriges beviljade medel. Listan toppas av Karolinska Institutet följt av Lunds universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska högskola och Upp­sala universitet. De akademiska organisationerna har starkast deltagande i pelaren för Spetskompetens, där de står för 89 procent av Sveriges beviljade medel.

Näringslivsorganisationerna kontrakterar drygt en fjärdedel av de medel som beviljas till Sverige och står för drygt en tredjedel av det svenska deltagandet. AstraZeneca AB är den främsta näringslivsorganisationen med avseende på deltaganden, följt av Ericsson AB, SAAB AB och Volvo Personvagnar AB.

De svenska forskningsorganisationernas deltagande är fortsatt lågt. De som har beviljats mest medel är RISE Research Institutes of Sweden AB, följt av Swerim AB, Totalförsvarets Forskningsinstitut och IVL Svenska miljöinstitutet AB.

Bland deltagande myndigheter och offentliga organisationer som har ett omfattande delta­gande finns Trafikverket, Luftfartsverket, SMHI, Region Stockholm och Formas. Forsk­ningsfinansiärernas deltagande gäller huvudsakligen deltagande i partnersskapsprogram.

Svenska forsknings- och innovationsfinansiärer har ett fortsatt starkt deltagande i europeiska partnerskapsprogram. Under 2020 innebar deltagandet i partnerskapsprogram att svenska organisationer har, tillsammans med EU-samordningsfunktionens gemensamma medel, finansierats med cirka 453 miljoner kronor för aktiviteter i europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Horisont 2020

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan