ZeroVisionTool - stärker sjöfartens konkurrenskraft

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Göteborgskontoret
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Med syfte att bl.a. lyfta gemensamma frågeställningar inom sjöfarten och skapa gemensamma brukbara lösningar för maritim industri, myndigheter och verk samt med strategiskt mål att sjöfarten ska ha noll negativ miljöpåverkan, har nu steg 1 tagits i projekt ZVT; att etablera en samarbetsmodell som skall stödja svensk implementering och kommersialisering av ny teknik, innovation och forskning. Steg 1 avsågs med denna ansökans arbete, och är uppfyllt över förväntan. Basen etablerad, med hjälp av Vinnovas delfinansiering, men vidare utveckling krävs för att nå ovan definierade mål.

Resultat och förväntade effekter

En samarbetsmodell för att stödja implementering/kommersialisering av ny teknik och forskning samt erbjuda nödvändiga verktyg för projektorganisationen där maritim industri, myndigheter och verk möts, har tagit form. Effekten blev att fler intressenter än vad som först identifierats sett sättet att arbeta som positivt. Hela transportkedjor arbetar tillsammans där man enas om lösningsförslag som även är kostnadseffektiva. Förhoppningen är att samarbetsplattformen fortsatt stöttas för att arbeta vidare med plattformens idé och utveckling/effektivisering av dess arbete.

Upplägg och genomförande

Tänkt upplägg, att etablera en plattform och samarbetsstruktur som sedan testas av en industrigrupp, visade sig vara ett upplägg i för liten skala. Behovet var även mer akut än förväntat och har därför vuxit parallellt med utvecklingen av plattformen i samarbete med intressenterna. Idag har 10 Joint Industry Projects önskat arbeta med ZVT/referensgruppen ZVTREF för guidining/avstämning. Steg 2 och 3 är därför istället att på ett effektivt sätt kunna etablera fast arbetssätt/flöde och underlag mellan/inom plattformens användare; JIPs, ZVTPOOL, ZVTREF, vilket bör äskas medel för.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.