workshop - sociala innovationer inom äldreområdet

Diarienummer 2011-04116
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 499 500 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Workshop´ sociala innovationer inom äldreområdet´ Området för nya sociala innovationer och tjänsteinnovationer är stort då det gäller gruppen äldre. För att få fram ett antal idéer för nya tjänster/företag genomfördes under hösten 5 workshops där äldre gavs stort utrymme för att själva få uttrycka och precisera sina behov. Varje workshop sattes samman med deltagare från äldregruppen samt ett antal personer som är vana idégivare/realisatörer.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är att vi skulle ha genomfört 5 workshops, geografiskt spridda i Sverige. I workshopparna formulerade gruppen äldre sina behov och idégivarna funderade över lösningar som kan leda till nya sociala innovationer och nya tjänster för äldre. Vi genomförde en sjätte workshop med deltagare från privat - offentlig sektor och civil samhället för att utifrån de behov och möjliga lösningar som framkommit se hur vi kan utveckla nya lösningar i nya sektorsövergripande konstellationer.

Upplägg och genomförande

Till varje workshop inbjöds 810 äldre personer och 810 yngre personer med varierande bakgrund. Personerna söktes via olika nätverk, bland annat pensionärsorganisationer, kommuner,landsting, universitet och högskolor. Personerna informerades via telefon om upplägg och syfte. Detta kompletterades med skriftlig nbjudan och projektbeskrivning. Nästan undantagslöst uttrycktes entusiasm över ämnesområdet och upplägget. De som av olika skäl inte kunde delta uttyckte sin besvikelse över detta. äldrefrågan engagerar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.