VFT1 - LUIS AB (LU inkl InnovationskontorSyd

Diarienummer 2012-00156
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 882 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för VFT-1 är att göra projekten redo för kommersialisering genom insatser inom IPR, marknad, teknik, produktion, regulatoriska och team. Genom att affärscoacher arbetar nära forskare i idéfas uppstår en naturlig selektering och färre idéer kommer in och får negativ bedömning och därmed avslag för VFT-1 investering. Ramar för VFT-1 innebär: - Maximalt 150.000 att användas under maximalt 12 månaders tid - Bedömning genomförs av utsedd bedömningsgrupp - Tid från ansökan till beslut 2 veckor (undantagsfall 3 veckor) - Uppföljning senast 3 månad efter stödtidens utgång

Resultat och förväntade effekter

Beträffande resultat för 2012 så såg vi vid årets slut att vi låg i paritet med vår målsättning inom VFT-0 investeringar, men något under för VFT-1 investeringar. Vår struktur och process har successivt inneburit en markant ökad flexibilitet i förhållande till forskare och idébärare. Vi arbetar med kollegial bedömning, samt bedömning av för projektet externa affärscoacher. Effekten är: - En ökad öppenhet mellan affärscoacherna - Ett snabbare och mer konsekvent hanterande och bedömning av forskares idéer - Ett ökat fokus på att arbeta för en mer koncentrerad verifieringstid

Upplägg och genomförande

Ansvarig affärscoach anmäler idé till VFT projektledare, presenterar projektet och en bedömningsgrupp om 2 personer utses. Respektive bedömare sammanställer sin värdering inom 10 dagar till projektledare för VFT och beslut fattas. Ansvarig affärscoach står för återrapportering senast 1 månad efter avslutad projekttid. Våra fem lärosäten har olika förutsättningar och det är viktigt med transparens och förutsägbarhet i arbetet. För VFT-1 har vi för projektet extern bedömning där bedömningsgrunderna utgår från den affärsmässiga hypotesen och den kommersiella potentialen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.