Verifiering av ny vedflisningsprocess

Diarienummer 2012-00786
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för informations och kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 1 955 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med den verksamhet som bedrivits i lab, pilot och fullskala inom detta projekt har i princip uppnåtts. Den modifierad flisningstekniken visar ha potential att förbättra både energi- och produktionseffektivitet vid all flisbaserad massatillverkning oavsett om det rör sig om flisraffinörbaserade processer som termomekanisk och kemimekanisk massatillverkning eller om det rör sig om kemiska massaprocesser som sulfat- och sulfitmassa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i nya insikter om hur den nya flisningstekniken kan implementeras i massa och pappersindustrin. Tekniken förväntas inom en tioårsperiod kunna vara implementerad i princip vid alla massatillverkningsproesser där man har ett behov av ökad produktions och/eller energieffektivietet och där flaskhalsen i tillverkningssystemet utgörs av enhetsoperationer som kokning och flisraffinering.

Upplägg och genomförande

Projektet byggdes upp och genomfördes enligt följande tre milestones: 1. Fullskaleförsök med modifierad flis i TMP-anläggning 2. Utveckling av affärsmodeller och IPR 3. Fabriksförsök med kemisk massa och pilotförsök med kemimekanisk massa Analysen av projektets utfall ger vid handen att alla tre milestones kunde genomföras ungefär enligt planen. Dock tvingades vi att be om en förlängning av den ursprungliga tidsplanen eftersom fullskaleförsök innebär att vi måste anpassa oss efter våra industripartners tidsramar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.