Utveckling av Utvärderingsmetoder för ökad eHealth Usability och effektivare vård (UUU)

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan/Informatik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka och fördjupa en långsiktig samverkan mellan Region Örebro Län och Örebro Universitet. Projektets mål är att utveckla och använda nya och förbättrade metoder för användbarhetsutvärdering av vårdinformationssystem. Dessa metoder ska kunna användas i implementerings- och nyttorealiseringsarbete i vården.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten och effekterna av projektet är att Region Örebro län använder forskningsbaserade och effektiva metoder för utvärdering av vårdinformationssystem där utvärderingsresultaten bidrar till ökad användbarhet för vårdpersonal och patienter. Ökad användbarhet bidrar positivt till säkerhet, effektivitet samt god arbetsmiljö i vården. De förväntade resultaten och effekterna för Örebro universitet är att forskarna vidareutvecklar relevant expertkunskap och vetenskapliga publikationer som stärker forskningsområdet eHälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsformerna i UUU-projektet bygger på att två forskare och två verksamhetsexperter bildar team som kompletterar varandra i s.k. ”professional pairs”, en arbetsform som visat sig vara framgångsrik vid multidisciplinära samarbeten. Samverkansformen ger stöd till verksamheten att utveckla kunskaper och bli mer forskningsbaserad, samtidigt som forskningen blir mer verksamhetsrelevant.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00763

Statistik för sidan