E!9698, ToxHQ CRO, Utveckling av en CRO och infrastruktur för prediktiv toxikologi, Karolinska Institutet

Diarienummer 2015-04978
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 1 874 433 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Syfte och mål har varit att stödja ett svenskt och schweiziskt företag med akademisk expertkunskap för utveckling av en kontraktsorganisation för prediktiv toxikologi. Särskilt viktigt har varit att visa på myndigheters och industrins behov av ny framtida teknologi. Projektarbetet har framgångsrikt resulterat i utveckling av ny och förfinad metodik för kombinerad användning av dator-simulering, cellodling och systembiologi som alternativ till djurförsök. Metodiken uppfyller helt projektmålet, och har patentsökts, publicerats och testas fortsatt i externa samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Med bioinformatisk dataprogrammering har vi definerat en genrymd för toxisk påverkan i människans celler från ett stort antal ämnen. Antalet gener och rymdkomponenter som behövs till att förutsäga toxicitet, och vid vilken lägsta dos som effekter kan mätas, har kartlagts. Ämnens effektmönster jämförs på basen av ett stort antal observationer och grupperar ämnen på urval av hur deras respektive mönster liknar varandra. Ett nytt redskap och koncept har tillförts den prediktiva toxikologin med stort internationellt intresse som följd. Metoden erbjuds nu målgruppen för projektet.

Upplägg och genomförande

Många ämnen i konsumentprodukter kan på dos-beroende sätt störa biologiskt grundläggande förlopp, och breda analyser av denna störning på cellnivå benämns "toxikogenomik". VI har utvecklat en precis och kostnadsbesparande teknologi som benämns "Predictive Toxicogenomics space" (PTGS), vilken bygger på cellodling och datorsimulering som alternativ till konventionell, tids- och resurskrävande etiskt ifrågasatt testning i försöksdjur. Det nya PTGS redskapet har validerats relativt publicerade resultat i databaser och i breda samarbeten inom och utom projekt-teamet.

Externa länkar

ToxHQ portal

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.