Utvärdering av högfartsstabilitetförbättringar med DSLD

Diarienummer 2015-03102
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 376 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för DSLD-projektet är att avsevärt förbättra de grundläggande stabilitetsegenskaperna hos vägfordon på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Målet med det aktuella projektet var att implementera en ny prototyp med ny funktionalitet föreslagen av våra industriella partners, samla in data och visa provresultat både objektivt och subjektivt. De planerade experimenten har utförts med framgång. Resultaten av experimenten bekräftar stabilitetsförbättringarna för representativa körfall.

Resultat och förväntade effekter

En preliminär analys av resultaten visar betydande och konsekventa stabilitetsförbättringar med hjälp av DSLD. En fördjupad analys och kvantifiering av stabilitetsförbättringarna kommer att utföras framöver. De påvisade och kvantifierade förbättringarna av stabiliteten motiverar vidareutveckling av DSLD.

Upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna delades in i utveckling och demo. Utvecklingen bestod främst av implementering av en ny prototyp, montering av nödvändiga sensorer i bil och utvärdering av provresultat. Projektet försenades något i ett tidigt skede på grund av problem med den nya prototypen men i slutändan testades och verifierades den nya funktionaliteten också framgångsrikt. Bekräftelse av stabilitetsförbättringarna med DSLD tillsammans med den nya funktionaliteten öppnar upp för nya tillämpningar i ytterligare fordonssegment. Demos har inletts men kommer att fortsätta under 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.