Uthållig produktion av finkorninga produkter från bergmaterial

Diarienummer
Koordinator MINBAS AB
Bidrag från Vinnova 605 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektets vision ligger fast ´Att på ett uthålligt sätt försörja samhället med finkorniga bergmaterial för samhällsbyggnad utan att förbruka den ändliga resursen naturgrus´. Naturgruset skyddas av miljömålen och dagens uttag måste minska. En konstellation av intressenter har formats som inkluderat kravställande myndigheter, slutkunder, producenter av produkter där finkornigt bergmaterial ingår, maskintillverkare samt producenter av bergmaterial. Konstellation vill genomföra ett gemensamt projekt utifrån målet ovan.

Resultat och förväntade effekter

Tradition, regler och normer är det största hindret mot att ersätta naturgrus med krossat bergmaterial, inte teknik. Ingen aktör kan ensam skapa en förändring. Konstellationens förslag till nästa steg för att nå visionen innehåller två huvudaktiviteter. Den första är att skapa en informationsportal där nödvändig information görs lätt tillgänglig och begriplig för alla aktörerna i branschen. Det andra är att skapa en mobil testplattform som kan flyttas runt mellan olika täkter i Sverige för att testa och bevisa att övergången från naturgrus är möjlig.

Upplägg och genomförande

Totalt har tre strukturerade workshops genomförts. En strukturell bild har skapats bestående av fyra applikationsområden och fyra projektområden i en matris. Detta skapar synergi och effektivitet i projektet och fokus för de medverkande intressenterna i olika användningsområden. Genom att arbeta öppet och brett har samtliga intressen kommit fram och en bättre förståelse av helheten har skapats. Fokus i arbetet har varit att identifiera de största hindren för en förändring och vilka aktiviteter som är strategiskt viktigast för att uppnå visionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02832

Statistik för sidan