Urban Insikt

Diarienummer 2011-02465
Koordinator SWECO Infrastructure AB - Region Samhällsbyggnad Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Genomfört
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet bygger på en idé om en informationstjänst som kombinerar information om det urbana läget och förväntade händelser framåt till en samlad informationsmängd. Tjänsten Urban Insikt förmedlar alltså information om människorna i staden, vid olika tidpunkter under dygnet och olika dagar under året, var dom är och hur dom förväntas röra sig. Tjänsten kan utgöra underlag för allokering av resurser i kommunikations- och transportsystem men också fungera som indata till styrsystem och som beslutsunderlag för servicenäringar mm.

Resultat och förväntade effekter

Målet för detta A-projekt har varit att vidareutveckla grundidén till en mogen nivå B-ansökan genom att bearbeta alla de öppna frågeställningar som finns kring tjänstens innehåll, affärsmodell och förvänatde nytta, teknisk lösning etc. Detta för att skapa en stabil grund för att på allvar kunna utveckla produkten ´Urban Insikt´ och göra den tillgänglig för kommersiell användning. Projektets partners är eniga om att fortsätta arbetet genom ett B projekt.

Upplägg och genomförande

Under perioden november 2011 till mars 2012 har en serie av fem workshops genomförts. Varje workshop har haft dedikerade huvudteman som redovisats av projektets olika parter och i anslutning till huvudtemat har öppna frågor kopplade till övriga teman systematiskt arbetats igenom. Projektets resultat publiceras i en sammanfattande slutrapport som självständigt dokument.

Externa länkar

Projektets sida. Under utveckling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.