TOPUP: Testbädd för transparenta funktioner

Diarienummer 2015-03986
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden har funnits länge men marknaden har förändrats och målet för projektet var att stärka tesbädden genom anpassning till nya kundsegment, öka antalet samarbetspartners, stärka den internationella konkurrenskraften och sprida kunskap. De i projektet framtagna erbjudandena och identifierade kunderna samt de tagna kundkontakterna har ökat kunskapen om vad som är intressant för planglasområdet. Det har även ökat kännedomen om att testbädden verkar inom området och har kunskaper som är intressanta för industrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har stärkt testbädden genom utökad kännedom i industrin och marknads kännedom men även antalet möjliga samarbetspartners har ökat tack vare de nya tagna kontakterna. En internationaliseringsplan har upprättats där Norden är den huvudsakliga marknaden. Danmark blir det första steget. Projektet förväntas resultera i större utnyttjande av testbädden. Redan under projektets gång erhölls nya användare och etablerades nya samarbetspartner samt möjligheten att nå ut till närliggande små och medelstora företag ökades.

Upplägg och genomförande

Nya erbjudanden har tagits fram och intressanta kunder har identifierats kring dessa erbjudanden. Sverige har varit huvudfokus med Norden som expansions möjlighet. Projektet har använt sig av interna workshops och business model canvas för att kunna formulera erbjudanden och funnit att det gett en bra struktur åt arbetet. Kundkontakter i form av telefonsamtal, besök hos kunder och möten med kunder har varit en viktig del för att öka kunskapen både inom industrin och inom testbädden. Det är viktigt att känna till industrins behov och anpassa testbädden efter dem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.