Tillgängligöra-förenkla-skala upp delning

Diarienummer 2018-01339
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Vi har i dialog med delningsinitiativ testat vilka funktioner och utformningar som bäst svarar mot behovet hos både kommersiella, offentliga och ideella aktörer och deras användare och undersökt potentialen för tre exponentiella teknologier att bidra till delningens utveckling. Vi har genomfört intervjuer, användartester och fört dialog med användarna. Vi har utvecklat innovationsidén utifrån projektets insikter och utvecklat detaljerna kring hur den skulle kunna genomföras.

Resultat och förväntade effekter

Vi bedömer att behovet och intresset från delningsaktörerna är stort beroende på lösningens utformning och pris för dem. Mer detaljer finns i den fullständiga slutrapporten från projektet. Vi talade under samhällseffekter om möjligheten för uppföljning av delningens effekter genom SCB och Skatteverket. Vi har under projektet prioriterat kontakten med användare och dialogen mad andra intressenter kommer i ett eventuellt nästa steg.

Upplägg och genomförande

Av de fyra planerade delmomenten: rundabordssamtal, exponentiella teknologier, användartest och projektledning och analys, så är det framför allt det första momentet vi lade om upplägget för från intressentdialog till intervjuer. Vi lät istället användare mötas i dialog i samband med användartesten. Vi har fått fram mycket material ur intervjuerna och användartesten och en mängd uppslag till utvecklingsvägar för lösningen från användarna. Vi har smalnat av och bearbetat dessa men många detaljval återstår liksom frågan om partnerskap kring den fortsatta utvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.