Testbädd Närvård Gävleborg

Diarienummer 2012-02036
Koordinator REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG - Region Gävleborg
Bidrag från Vinnova 354 200 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att ta fram hållbara regionala modeller för långsiktig samverkan mellan vård och omsorgsverksamhet och idégivare, innovatörer, entreprenörer och företag. Målet var att ta fram förslag till handlingsplan med modeller för att samla forsknings-, utvecklings- och innovationsresurser för vård och omsorg engagera näringslivet samordna behovsanalys, upphandling och implementering sprida innovationer till andra regioner samverka med aktörer utanför regionen

Resultat och förväntade effekter

Handlingsplanen innehåller förslag till: -Beslut avseende arbetsgivarens rätt till arbetstagarens uppfinning -Att utarbeta, fastställa och kommunicera riktlinjer för idéutveckling och innovation. -Modell för slussverksamhet samt nationell behovsdatabas -Modell för testbäddsprocess och förslag till att genomföra två pilotprojekt FöRVäNTADE EFFEKTER: *ökat antal idéer *Tydlig ingång för företag *ökad samverkan regionalt /nationellt *Fler nya produkter, tjänster och processer som når en större marknad *ökad kvalitet och effektivitet i vård och omsorg

Upplägg och genomförande

Förstudien baseras till stora delar på intervjuer och arbetsmöten med företrädare för regionens offentliga och privata aktörer med koppling till vård och omsorg. Dessutom har intervjuer genomförts med aktörer i andra regioner som har ansvar för innovationer inom vård och omsorg. Därutöver har rapporter från tidigare regionala och nationella projekt, initiativ och utredningar studerats. Totalt har ca 50 personer involverats i förstudien samt presenterats för ytterligare drygt 50 personer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.