Tekno-Ekonomisk Analys och Business Prototyping för Forskargrupper

Diarienummer 2013-05453
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 988 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har lett till bättre förståelse för hur man praktiskt kan driva Business Prototyping-processer tillsammans med forskare, både vad gäller rekrytering av deltagande forskargrupper och genomförande av program.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet har ett antal workshops genomförts, dels på Chalmers och dels nationellt i samarbete med Vinnova. Lärdomar från dessa projekt har bland annat lett till ett delprojekt inom ramen för ett EU-projekt som skall driva ett antal Business Prototyping-projekt för forskargrupper inom high performance computing systems.

Upplägg och genomförande

Projektet följde i stora drag de riktlinjer som planerats, men efter samråd med Vinnova-representanter anpassades projektplanen till de stödformer, deadlines och aktörer som redan finns på plats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.