Teknikneutralitet: en kritisk granskning

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att analysera regleringsdiskurser omkring ny informations- och kommunikationsteknik med särskilt fokus på kravet på teknikneutralitet. Målet var att utröna hur begreppet teknikneutral används i diskussionerna om reglering av ny teknik och vad som avses med begreppet. Därtill var målet att undersöka vad en teknikneutral reglering skulle kunna ha för konsekvenser.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en större och djupare förståelse av hur begreppet teknikneutralitet har använts i svensk offentligt material. Användningen är inte entydig utan politiker och andra kan mena flera saker med att kräva att reglering ska vara teknikneutral. Ibland tycks de bara mena att det ska vara modernt och annorlunda, men ofta menar de att tekniken inte ska spela någon roll utan målen med regleringen ska uppnås oavsett teknik. Det kan tolkas som att tekniken inte skulle ha någon betydelse för användning och utfall, vilket är en intressant förståelse som manar till eftertanke.

Upplägg och genomförande

Undersökningen är gjord genom närläsning av valda delar av offentligt tryck såsom SOU:er, propositioner, motioner, debatter i kammaren etc under de senaste 30 åren. Materialet hittades genom rixlex.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02559

Statistik för sidan