Systematiskt stöd för Industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping

Diarienummer
Koordinator Lidköpings kommun - Hållbar samhällsutveckling
Bidrag från Vinnova 952 400 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomföra en kartläggning och därefter ett förslag till genomförandeplan med innovativa riktlinjer för modellområdet Lidköpings kommun, som syftar till att effektivt hantera utvecklingsutmaningar inom industriell symbios på ett integrerat och systematiskt sätt. Lärdomarna från Lidköping med omnejd kommer att användas för att utveckla dessa nya innovativa riktlinjer för kartläggning och synliggörandet av värdet med industriell symbios. Dessa kommer att kunna användas och spridas till andra kommuner och regioner nationellt och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Okad kunskap om hinder och möjligheter i syfte att utforma nya innovativa riktlinjer Bidrag till att förändra beteende (näringsliv, politik och allmänhet) som driver på en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi. Genomförandeplan för hur nya lösningar och strategier ska utvecklas i modellområdet och om möjligt även nyttiggöras nationellt och/eller internationellt. Kartläggning och analys av nuläge och framtida potential

Planerat upplägg och genomförande

AP1 Projektledning AP2 Förstärkta aktörsrelationer och initiering av ett innovativt modellområde för IUS AP3 Förbättrad kunskap om förutsättningar till IUS AP4 Identifiering av nya innovativa riktlinjer och affärsmöjligheter för implementering och utveckling av en genomförandeplan AP5 Utvärdering, dokumentation och resultatspridning Lärandekonferens med seminarier och goda exempel, resultatspridning i Sverige, Norden och EU, via nätverket för IUS. Kommunikationsplan utformas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.