Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systematiskt stöd för Industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping

Diarienummer
Koordinator Lidköpings kommun - Hållbar samhällsutveckling
Bidrag från Vinnova 952 400 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Viktiga resultat som projektet gav

Målet att öka kunskapen om industriell och urban symbios har uppfyllts genom föreläsningar, workshops och frukostmöten. Deltagande företag och kommunala verksamheter har fått ökad kunskap om varandras verksamheter. Relationer har byggts och tillit skapats. I syfte att bidra till utveckling och beteendeförändring som driver på en cirkulär och biobaserad ekonomi har kartläggning av restströmmar genomförts och symbiosmöjligheter identifierats. En modell har utvecklats för att analysera dessa ur olika perspektiv och ta fram aktiviteter som leder till nya affärsmöjligheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till ökad kunskap om IUS. Omfattande kommunikationsinsatser har genomförts på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Lärdomar från projektet kommer att spridas nationellt och internationellt efter avslutat projekt. Kunskapsspridning har skett via slutkonferens, vilket har resulterat i ett utökat nätverk med nya aktörer. Arenor för dialog har skapats och arbete pågår för att skapa ett mer permanent forum för dialog. En plan, som stödjer att nya lösningar och strategier utvecklas i modellområdet, kommer att föreslås politiken i Lidköping.

Upplägg och genomförande

Att låta en utomstående part kartlägga restströmmarna enligt en modell (RAQ) var effektivt och gav uppslag till fortsatt dialog. Att skapa arenor för dialog mellan företag och mellan företag och kommunal verksamhet har visat på många vinster som förbättrade relationer, nya symbios- och affärsmöjligheter och gemensamma insatser för att ta sig förbi hinder. Att använda en enkel modell för att analysera identifierade symbiosmöjligheter ur olika perspektiv bidrog till att formulera aktviiteter som kan ta dessa möjligheterna till nästa nivå och skapa affärsmöjligheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2020

Diarienummer 2018-04708

Statistik för sidan