Swedish Drug Delivery Forum

Diarienummer 2017-02690
Koordinator Uppsala universitet - Avdelningen för Farmaci, Uppsala Universitet
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet bakom projektet är att etablera världsledande forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery). Forskningsforumet förväntas bidra till framtagandet av nya, medicinskt värdefulla läkemedel samt till fortsatta investeringar i svensk Life Science-verksamhet. I projektet skapas en för Sverige unik tvärsektoriell vetenskaplig miljö mellan akademi och näringsliv som ger förutsättningar för att genomföra ett forskningsprogram som karakteriseras av såväl vetenskaplig excellens som effektivt industriellt nyttiggörande.

Förväntade effekter och resultat

Forumet the Swedish Drug Delivery Forum - kommer att generera kunskap och innovationer inom området Drug delivery som ger förutsättningar för industriell utveckling av nya medicinskt motiverade läkemedel. Särskilt inom de prioriterade Drug Delivery-områdena förväntas resultat i form av förbättrad farmakologisk behandling med avseende på klinisk effekt och patientsäkerhet för svårlösliga och biologiska läkemedel. Forumet kommer också leda till kompetensförsörjning på en nivå som ej kan mötas idag och på så sätt stärka förutsättningarna för svensk Life Science-sektor.

Planerat upplägg och genomförande

Forumet organiseras för att skapa förutsättningar för god samverkan mellan akademi och näringsliv. Forumet leds av en styrgrupp med representanter från Uppsala universitet och några av de ingående företagen och av ett vetenskapligt arbetsutskott. Forumets forskningsprogram har ett behovsmotiverat utgångsläge och bedrivs inom tre teknologiplattformar: Parenteral, oral och pulmonär drug delivery. Genom forumgemensamma aktiviteter skapas förutsättningar för interaktion mellan plattformarna ger samtliga ingående parter bred insyn och påverkan på forskningsprogrammet.

Externa länkar

Webbsida ännu ej konstruerad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.