Svenskt energisimuleringsverktyg för den tyska marknaden

Diarienummer 2012-03575
Koordinator Structural Design Software In Europe AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet har haft till mål att, i samarbete mellan StruSoft, Luleå Tekniska Universitet och lokala industriella aktörer och akademi i Tyskland, ta fram underlag för ett beslut om huruvida en kommersialisering med grund i vidareutveckling och anpassning av energisimuleringsverktyget VIP-Energy för den tyska marknaden är motiverad, med hänsyn till lämplighet hos verktyget, bedömd möjlighet till acceptans på denna marknad och potential för omsättningstillväxt och lönsamhet på kort och lång sikt. Projektets syfte har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har avsett en förstudie kring en eventuell vidareutveckling och anpassning av energisimuleringsverktyget VIP-Energy från StruSoft för den tyska marknaden med det operativa målet att ta fram underlag för beslut om huruvida en kommersialisering med grund i vidareutveckling och anpassning av VIP-Energy för den tyskamarknaden är motiverad för StruSoft eller ej. Ett välunderbyggt och kunskapsbaserat beslutsunderlag är nu, till följd av projektarbetet, tillgängligt för strategiska beslut inom företaget.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en marknadsstudie med inslag av kunskaps- och marknadsinventering och strategiskt valda intervjuer. Analysen har framförallt genomförts som så kallad SWOT-analys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.