Stötta Vasa

Diarienummer
Koordinator Statens maritima museer - Vasamuseet
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att utveckla en datormodell som kan användas för att utvärdera och rangordna olika stöttningslösningar för Vasaskeppet har uppnåtts. Den håller för närvarande på att utvärderas. Modellen är implementerad i programvaran Ansys, som har stor spridning i industrin. Den är dock överföras till andra finit-element-program om så skulle önskas av utföraren. Målen att modellen ska kunna prediktera deformationer och inre spänningar är uppfyllda. En modell för krypning finns för att förutsäga framtida deformation.

Resultat och förväntade effekter

Materialprover på Vasa-ek visar att materialet kryper (långtidsdeformation) mer än förväntat, vilket kan förklaras av konserveringsmedlet PEG som har en mjukgörande effekt på trämaterialet. Krypbeteendet ingår i datormodellen och jämförs med mätdata på skeppets rörelser loggade under de senaste 15 åren. Som förväntat ger datormodellen ger en uppskattning på hur stora spänningarna blir i skeppets olika delar och skeppet deformeras. Dessa mått predikteras med rimliga värden. En minimering av spänningskoncentrationer kan användas för att rangordna olika stödlösningar.

Upplägg och genomförande

Först har mekanisk provning utförts av Vasaek för att bestämma egenskaper vid statisk belastning och krypning. Dessa konstitutiva egenskaper har efter homogenisering för strukturvariation och PEG-innehåll implementerats i finit-element-programmet. Geometrin från laser-scanning och optisk inmätning har anpassats till CAD-program för att användas vid spännings- och deformationsberäkningar. För effektiva beräkningar så har lämpliga elementtyper valts ut för skeppets olika delar, speciellt för fogarna. Beräknade mått överensstämmer med förväntade och uppmätta värden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.