Standardisering av undervattensteknik

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 982 420 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att analysera potential och behov av standardisering inom undervattensteknik, för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för produktutveckling av ny mätmetodik, autonoma farkoster och system, samt resurseffektiv privat och offentlig upphandling av tjänster inom undervattenstekniksektorn.

Förväntade effekter och resultat

Genom att tydliggöra hur regelverk och standarder idag förhåller sig till varandra, samt identifiera var luckorna finns, öppnas marknaden upp för fler nya och mindre intressenter, samtidigt som tydligare produkt och tjänsteregleringar skulle underlätta innovationsprocessen genom en tydligare kravbild. I ett vidare perspektiv kan standardiseringen också öka resurseffektiviteten och säkerställa maximerad nytta av insamlade undervattensdata, vilket är centralt inom flera nationella och europeiska strategier rörande marin förvaltning, havsplanering och blå tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet förväntas löpa från mitten av december 2018 till mitten av augusti 2019 alltså 8 månader för att hinna inhämta och förankra slutsatserna i arbetet i branschgrupperingarna. Utöver den litteratursökning som kommer att löpa under större delen av projekttiden är ett viktigt inslag anordnade av tre workshops (WS1, WS2 & WS3) för att inhämta underlag, stöd och spridning i/från branschen. I anslutning till slutrapporteringen och sista workshopen skapas förhoppningsvis förutsättningar formering av grupperingar för vidare arbete mot standardisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.