Standardisering av undervattensteknik

Diarienummer
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 972 573 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att analysera potential och behov av standardisering inom undervattensteknik, för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för utveckling av ny mätmetodik, system och resurseffektiv privat och offentlig upphandling av tjänster inom undervattenstekniksektorn. Genom att tydliggöra regelverk och standarder kan marknaden öppnas för fler intressenter, samtidigt som tydligare produkt- och tjänsteregleringar underlättar innovationsprocessen genom en tydligare kravbild.

Resultat och förväntade effekter

Flera områden har identifierats som viktiga att adressera ur ett standardiseringsperspektiv. Bland dessa är standardisering av dataformat vid olika typer av sjömätning, integrering av miljöregler och policydokument i tekniska standarder samt en standardiserad hantering av sjökabelutläggning och tillhörande miljöprövning som bedömts ha störst betydelse för de aktörer som verkar inom undervattensteknikbranschen. Då det är stora och komplexa frågor var för sig kommer vi att verka för att det startas tekniska kommittéer inom ramen för SIS för att arbeta vidare med frågorna.

Upplägg och genomförande

Projektet pågick från mitten av december 2018 till och med november 2019. Utöver omfattande litteratursökning var ett viktigt inslag anordnandet av två workshops (WS1 & WS2) för att inhämta underlag från branschen. En tredje workshop för kommunikation av slutsatser och rekommendationer är planerad till januari 2020, där avsikten är arbetet med att skapa nya tekniska kommittéer i de identifierade områdena kan påbörjas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04665

Statistik för sidan