SPS11

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 170 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Svenska ProduktionsSymposiet (SPS) syftar till att tydliggöra svensk produktionsforskning samt att utbyta kunskaper och erfarenhet mellan olika forskargrupper, finansiärer och branscher. Målet är att öka publiceringen inom området Produktion samt att stärka de nationella nätverken av produktionsforskare. SPS11 har inneburit en ökning av antalet publikationer och antalet deltagare. En extra konferensdag riktad till små och medelstora företag har ökat deltagandet från industrin.

Resultat och förväntade effekter

SPS är i hög grad kontaktskapande, där olika idéer möts och nya projekt och forskarkonstellationer skaps. Det ökade internationella deltagandet ger ett större internationellt kontaktnätverk som förväntas leda till att deltagandet i EU-projekt kommer att öka. Publiceringen inom området ökar dels genom att SPS-publikationer används i doktorsavhandlingar och dels genom vidareförädling för publicering i internationella journaler och vid större konferenser som t.ex. CIRP eller ASME.

Upplägg och genomförande

SPS11 föregicks av ett omfattande planeringsarbete som påbörjades i januari 2010. Exempel på viktiga vetenskapliga arbetsmoment är bedömning av inkomna abstract och artiklar, utse ganskare samt fördela publikationer i relation till granskarnas kompetensområden och planera sessioner för accepterade publikationer. Till detta kommer en mängd administrativt arbete för att skapa en trevlig atmosfär kring arrangemanget för att uppmuntra möten och kontakt mellan deltagarna, vilket deltagarna verkade var nöjda med.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.