Språkhantering för global realtidsrapportering

Diarienummer 2013-03548
Koordinator Blue Mobile Systems AB
Bidrag från Vinnova 402 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syften med projektet var att förstärka BMS produkt GuardTools med funktionalitet som möjliggör inrapportering på olika språk och att denna data presenteras på ett annat förutbestämt språk. Målet med projektet var att inhämta ny kunskap samt utveckla en prototyp som sedan kan ligga till grund för vidare utveckling och implementation i produkten GuardTools. Uppfyllelse - BMS har med råge uppfyllt de syften och mål som fanns uppställda i projektansökan

Resultat och förväntade effekter

BMS har nu den kunskap som krävs för att bedöma vilken teknik som skall användas med hänsyn till insats och utfall. BMS har snart en produkt på marknaden som lever upp till de önskemål och krav som internationella aktörer inom säkerhetsindustrin ställer när det gäller att få in rapportdata från olika länder och språk.. BMS förväntas öka försprånget till internationella konkurrenter och tillföra produkten värden som är efterfrågade bland globala säkerhetschefer.

Upplägg och genomförande

Den metoder och de upplägg som vi valde till detta projekt visade sig vara mycket passande. Genom att delvis anlita konsulter som vi på förhand visste hade goda kunskaper och erfarenheter inom området och genom att använda workshops och utvecklingsmetoden SCRUM med korta ´sprintar´ har vi på kort tid lyckats identifiera, utveckla och testa en teknik som passar BMS ändamål. Vi skulle inte ändrat upplägg om vi skulle gjort börjat om på nytt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.