Samarbete mellan Kina och Sverige för hållbar tillverkning av marina högvärdessubstanser från mikroalger

Diarienummer
Koordinator Simris Alg AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka potentialen och etablera samarbete med relevanta parter i Kina. Samarbetet skulle möjliggöra utveckling, kommersialisering och storskalig produktion av essentiella bioaktiva ämnen med marint ursprung, för att minska negativ miljöpåverkan i form av utfiskning och exploatering av utrotningshotade arter. Det konkreta målet för projektet var att etablera ett ändamålsenligt internationellt konsortium för framtida samarbete. Detta mål uppfylldes över förväntan, med ett starkt konsortium och tydliga projektplaner som resultat.

Resultat och förväntade effekter

Vi etablerade ett starkt konsortium med ett forskningsinstitut under kinesiska vetenskapsakademin och ett företag inom grön bioteknik som partner i Kina, och en forskare vid KI som ytterligare partner i Sverige. En gemensam projektplan togs fram som underlag för ansökan om vidare finansiering för projektet genom utlysningen ICE B, som tyvärr avslogs. Avsiktsförklaring tecknades om samarbetet med en framtida joint venture som mål. Vidare genomfördes förstudier rörande IP, regulatoriska frågor och företagande i Kina som stärkte vår kompetens inför framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet följde det planerade upplägget väl vad gäller aktiviteter, och vi har haft stor nytta av resultaten. Tidsplanen fick dock anpassas längs vägen, dels på grund av olika nationella nationella högtider, men också då vissa delar av samarbetet (t.ex. hitta och etablera kontakt med projektpartner) gick smidigare än förväntat. även kostnadsstrukturen blev annorlunda, med högre lönekostnader på grund av större tidsåtgång än vi hade räknat med. I stort anser vi dock att projektet förlöpte över förväntan enligt plan, mycket tack vare det utmärkta samarbetet oss parter emellan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.