Robusta tidtabeller för järnvägstrafik (fortsättningsprojekt), RTJ+

Diarienummer 2013-02869
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Robusta tidtabeller för järnväg (fortsättningsprojekt) har till syfte att ta fram metoder som kan användas för att konstruera robusta tidtabeller för svensk järnvägstrafik. Robustheten hos de tidtabeller som tas fram kan utvärderas med simulering och optimering. Tidtabellskonstruktion är ett stort område. I det här projektet utgår vi från existerande eller föreslagna tidtabeller och modifierar dem för att öka robustheten. Syftet har uppfyllts väl, och dokumenterats i flera vetenskapliga artiklar.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet innehåller en exempelstudie som visar på brister i nuvarande strategier, två metodansatser för att på olika sätt komma till rätta med detta problem (robusthet i kritiska punkter och gångtidsberoende tidsseparering), samt flera artiklar som belyser kopplingen till andra kvalitetsaspekter och korttidsplanering. Projektet har bidragit till forskarutbildningen genom två licentiatavhandlingar.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt som ett dubbelt doktorandprojekt med två separata huvudspår, kopplade till robusthet i kritiska punkter respektive gångtidsberoende tidsseparering, och varit indelat i 8 work packages. Projektet har i huvudsak följt den ursprungliga planen. En revidering beslutades av styrgruppen sommaren 2015, efter att en av doktoranderna lämnat projektet. Den exakta inriktningen på de avslutande delarna har i någon mån anpassats efter två fortsättningsprojekt, för vilka Trafikverket redan beviljat medel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.