Rekyleffekter och utformning av styrmedel

Diarienummer 2018-04164
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 249 266 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Syftet i detta projekt är att tillföra ny kunskap om rekyleffekter i samband med miljöstyrning och innovationer, och framför allt hur styrmedel och innovationsstöd kan utformas så att rekyleffekter undviks eller minimeras och samhällsnyttan blir så stor som möjligt. Vi kommer att rikta in oss på transportsektorn och även analysera genusaspekter av alternativa transportmedel och resvanor. Resultaten kan bidra till beslutsunderlag för den framtida utvecklingen inom miljö- och transportområdena.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer primärt att fokusera på CO2-utsläpp från transportsektorn men samtidigt bidra till ökad kunskap om lösningar som undviker rekyleffekter också inom andra områden. Genom att involvera aktörer i konkreta fallstudier vill vi fånga upp kunskaper och praktiska erfarenheter av hur styrmedel fungerar i olika led. Målet är inte att skapa en teoretisk skrivbordsprodukt, utan att skapa kunskap och strategier avseende styrmedel och rekyleffekter som är praktiskt användbara i policyprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra faser. 1. Informationsinsamling och urval av fallstudier interaktivt med representation från myndigheter, forskningsexpertis och branschrepresentanter. 2. Genomförande av fallstudier där vi i detalj studerar hur rekyleffekter kan motverkas i designen av styrmedel inom ett specifikt sakområde när målet är att uppnå minskad resursanvändning och uppfyllelse av miljömål relaterade till området i fråga. 3. Analys och rekommendationer 4. Rapportering och resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.